Nya nationella covid-rekommendationer från 1 november

Vaccinerade och ovaccinerade har olika rekommendationer.

Rekommendationer till allmänheten om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Ovaccinerade personer rekommenderas precis som tidigare att testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

Vaccinationsgraden i befolkningen har ökat och därmed har också risken för omfattande smittspridning och sjuklighet i covid-19 minskat. Det är viktigt att rekommendationerna vid symtom inte är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa, med särskild hänsyn till barns bästa. Det gäller inte minst möjligheten för barn att vara i förskolan och skolan, dessa miljöer spelar en viktig roll för barnens utveckling och välbefinnande.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner generellt under vintersäsongen, särskilt RS-virus och influensa. Både barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.

– Att stanna hemma när man är sjuk är självklart. Men med de nya rekommendationerna förtydligar vi vikten av att stanna hemma om man får luftvägsinfektioner och ger samtidigt mer vägledning kring när man kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter, säger avdelningschef Britta Björkholm.

De nya rekommendationerna innebär att barn i förskoleåldern (yngre än förskoleklass), de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Det är upp till varje individ att bedöma när man känner sig frisk. Rekommendationen om att stanna hemma vid symtom som kan vara tecken på en ny luftvägsinfektion gäller alla personer, oavsett om man är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

Ovaccinerade rekommenderas även i fortsättningen att testa sig så snart som möjligt vid symtom och stanna hemma i väntan på testresultat. Det gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt som är ovaccinerade och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna. Andra grupper som omfattas, oberoende av vaccinationsstatus är till exempel hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, äldreomsorgstagare och patienter i behov av vård och behandling för misstänkt covid-19 .

Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

Uppdaterade rekommendationer om testning

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina testrekommendationer den 1 november för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

Testning rekommenderas fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19. Testning rekommenderas också fortsatt – oberoende av vaccination – för personal inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.

Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas.

Kan genomföras på grund av hög vaccinationstäckning

De nya rekommendationerna som träder i kraft den 1 november sker mot bakgrund av att stora delar i befolkningen över 16 år nu är fullvaccinerad. Genom vaccinationerna har riskerna för att drabbas av allvarliga konsekvenser till följd av covid-19 minskat, liksom risken för omfattande smittspridning. De nya rekommendationerna fokuserar på relevanta miljöer och personer där det fortsatt finns en risk för omfattande spridning och allvarliga konsekvenser av sjukdom.

– Det viktigaste är att fokusera testningen på miljöer och grupper där det finns risk för konsekvenser av covid-19 och där vi bedömer att testningen är ändamålsenlig och gör skillnad. Den omfattande testningen bland fullvaccinerade personer bedöms inte längre vara motiverad, säger biträdande statsepidemiolog och avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

För att minska risken allmänt för smittspridning av olika luftvägsinfektioner, särskilt RS och influensa, finns det skäl till att alla i samhället behöver stanna hemma vid nytillkomna förkylningssymtom eller feber. Vid konstaterad covid-19 gäller dessutom även fortsättningsvis särskilda bestämmelser om att stanna hemma.

– En annan viktig anledning är att förhindra att smittan kommer in i känsliga miljöer, för att skydda sårbara grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. Det är fortsatt angeläget att testa alla ovaccinerade vid symtom liksom i miljöer där det finns risker för allvarliga konsekvenser och omfattande smittspridning och på så sätt kunna upptäcka smittan tidigt för att förhindra smittspridning, säger biträdande statsepidemiolog och avdelningschef Karin Tegmark Wisell.

Uppdaterad den 15 oktober 2021