Lyssna Insia

Plansamråd för detaljplan, Avasjö 1:635

Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse för ca 10 st avstyckade bostadsfastigheter inom fastigheten som tidigare varit planlagd för flerbostadshus.

Förslaget skickas på samråd till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och berörda organisationer/myndigheter samt till kända sakägare under tiden 2021-04-22 – 2021-05-16.

Länk till mer information samt planhandlingar

Uppdaterad den 22 april 2021