Lyssna

Presentation av den nya sjukstugan

Idag har representanter från Västerbottens Läns Landsting presenterat en skiss på en ny sjukstuga i anslutning till Bergvattengården samt en uppskattning av byggkostnaderna.

Fastighetsfrågor i samband med landstingets och kommunens samarbete inom vård- och omsorg i Dorotea

Bakgrund

Dorotea kommun och Västerbottens läns landsting har en gemensam ambition att hitta samarbetsformer för äldreboendet Bergvattengården, kommunens korttidsplatser, landstingets akutvårdsplatser och läkarmottagningen på sjukstugan. Samverkan syftar till att kompetensmässigt, geografiskt och logistiskt samordna verksamhet för att uppnå vinster och resurseffektivitet inom områden där kommun och landsting har närliggande uppdrag.

För fastighetsfrågan har två alternativ varit aktuella. Det ena är att flytta kommunens äldrevårdsplatser till sjukstugan. Det andra är att flytta sjukstugan med akutvårdsplatserna och hälsocentralen till Bergvattengården.

Utredningen

Utredningen startade med att titta på förutsättningarna att genomföra de två alternativen. I ett tidigt skede visade det sig att ur ett ekonomiskt perspektiv så var det inte motiverat att flytta Bergvattengårdens verksamhet till sjukstugan då Bergvattengården är nästa 5 gånger så stor till ytan som landstingets lokalbehov. Utredningen koncentrerades därför på att ta fram ett förslag till samordning av lokaler på Bergvattengården. Till utredningen önskade kommunen att vi också skulle studera en anpassning av köket på Bergvattengården så att detta fick en större matlagningskapacitet. Hänsyn till en helikopterlandningsplats i anslutning till sjukstugans lokaler har styrt placeringen av den nya utbyggnaden som krävs för att klara av lokalbehovet.

Förslaget

Vissa delar av verksamheten kan inrymmas i Bergvattengården. I huvudsak rör det sig om personalutrymmen. I övrigt krävs en utbyggnad som i förslaget är en tvåvåningsbyggnad där även folktandvårdens lokaler är inrymda. Utbyggnaden har tagit hänsyn till en eventuell påbyggnad av ytterligare ett våningsplan men någon lösning på vad det skulle innehålla är inte studerad.

För att få plats med utbyggnaden och helikopterplattan måste Jon Gustafs väg stängas samt delar av gräsytan tillhörande angränsande hyreshus tas i anspråk.

Den nya byggnaden sammankopplas till Bergvattengården genom en ljusgård med förhöjd takhöjd i samma läge som nuvarande entré till Bergvattengården. Entrén till Bergvattengården sker genom ljusgården. Angöringen till vårdcentralen, tandvården och akutvårdsavdelningen sker från Villagatan på norra sidan av byggnaden via en ny entré med eget trapphus. Från den södra sidan (E45) når man i huvudsak ambulanshallen och akutintaget. För att få en nära koppling till dessa och helikopterplattan har hälsocentralen placerats i bottenvåningen.

På plan 1 tr ligger folktandvårdens lokaler samt akutvårdsavdelningen.

För att få en fungerande logistik i produktionsköket behöver det byggas om helt och hållet tillsammans med en förlängning av den byggnadskroppen

Byggkostnader

Någon kalkyl för byggkostnaderna har inte upprättats utan kostnaderna har enbart uppskattats utifrån om- och tillbyggnadsytorna. Detta för att ge en indikation på kostnadsnivån för projektet. För att göra en noggrannare kalkyl krävs ett mera genomarbetat underlag.

Kostnadsuppskattning Kostnad
Om och tillbyggnad för sjukstuga, akutvårdsplatser, folktandvård m.m 77 miljoner
Om- och tillbyggnad för produktionskök 11 miljoner
Markarbeten och helikopterlandningsplats 3 miljoner
Totalt 91 miljoner

 

Klicka här för skisser på sjukstugan

Uppdaterad den 15 november 2017