Lyssna Insia

Misstanke om barn som far illa

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Vill du vara anonym?

Du har rätt att vara anonym. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det kommer fram oklarheter.

Vad händer efter anmälan?

Socialsekreteraren tar genast kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för.
Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.

Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.

När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig.

Omhändertagande

Ibland händer det att förhållandena kring ett barn blir akut mycket allvarliga. Socialnämnden är då skyldig att se till att barnet inte längre utsätts för fara, och kan när det krävs besluta om att omedelbart omhänderta barnet.

I vissa fall handlar det om barn och ungdomar som lever på ett sätt som allvarligt skadar deras utveckling. De kanske använder droger eller begår kriminella handlingar. Om socialsekreteraren och barnet och/eller dess föräldrar inte är överens om att barnet behöver vård kan socialnämnden ansöka hos förvaltningsrätten om tvångsomhändertagande.

Vid omhändertagande kommer oftast barnet eller ungdomen först till ett utrednings-/behandlingshem. För barn under 15 år är familjehem vanligast.

Behandlingshem, HVB

Kontakt

Om det är under kontorstid kan du kontakta Socialförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

Telefon 0942-140 00 (växel)

Adress

Socialförvaltningen
Storgatan 42
917 32 Dorotea

Övrig tid nås vår beredskap via polisen 114 14.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Vård- och Stödverksamheter

Socialjour

Vård- och Stödverksamheter
Telefon: 070-359 74 39

___________________________

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se

_____________________________

Individ och familjeomsorg (IFO)
Telefon: 0942-140 66, 0942-141 34, 0942-141 28

Telefontider
Reception: 08:00-11:30
Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 
_____________________________

Hemtjänst & Handikappomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51
Fax: 0942 - 141 38

Samordnare
Telefon: 0942-141 29 

_____________________________

Äldreomsorg

Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 070-041 97 40

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 43

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - torsdag 09-10

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54

_____________________________

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 140 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Katarina Lilja
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
katarina.lilja@dorotea.se

_____________________________

Gemensam

Administration
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66
Fax: 0942 - 141 26
sara.pettersson@dorotea.se

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 34
Fax: 0942 - 141 26
elisabeth.sandstrom@dorotea.se

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 28
Fax: 0942 - 141 26
martina.danielsson@dorotea.se

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se 

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se