Lyssna Insia

Ansökan och avgifter

När du som är äldre eller har en långvarig sjukdom vill ansöka om stöd, exempelvis hemtjänst, trygghetslarm eller särskilt boende, ska du i första hand kontakta socialtjänstens biståndshandläggare.

Handläggaren kan hjälpa dig med information kring din ansökan och utreder ditt behov av hjälp.

Om du omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska du vända dig till en LSS-handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om stöd och få mer information.

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och omfattas av SoL (Socialtjänstlagen) ska du vända dig till en socialsekreterare.

Avgifter

Några avgifter beräknas utifrån din inkomst, vissa är fasta belopp. Ta gärna kontakt med en avgiftshandläggare för att få mer information om vad som gäller för just dig.

Avgiftsregler i korthet:

  • Avgiften för vård och omsorg i hemmet (hemtjänst), boendestöd och när du bor i särskilt boende beror på din inkomst, vad du betalar för bostaden och hur mycket hjälp du får. Är du gift eller i partnerskap baseras avgiften på era gemensamma inkomster och kostnader. Det finns en gräns för hur hög vårdavgift som får tas ut per månad. Om du får hemsjukvård betalar du en månadsavgift oavsett antal besök. Hemsjukvården kostar dock inget om du redan betalar vårdavgift för hemtjänst.
  • Vissa hjälpmedel som du lånar, till exempel rollator eller manuell rullstol, kan du behöva betala en avgift för.
  • Trygghetslarm har en fast avgift som regleras en gång om året. Har du hemtjänst räknas kostnaden för larmet in som en del av vårdavgiften.
  • För matleverans, det vill säga om du får lagad mat hemkörd till din bostad, tas en avgift ut. Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller i annan bostad med särskild service betalar du en hel abonnemangsavgift för frukost, lunch och kvällsmål.
  • Anhörigstöd är i regel kostnadsfritt.

Handläggningstid

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut så snabbt som möjligt. Tänk på att olika ärenden kan ta olika lång tid eftersom bedömningar görs i varje enskilt ärende. Generellt bör dock inte handläggningstiden för boende överstiga tre månader.

Du kan anlita ett ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om stöd kan du anlita en utomstående person, till exempel en anhörig eller nära bekant, som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud.

Rätt till tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska, eller om du är allvarligt hörsel- eller talskadad, har du rätt till tolkhjälp vid din kontakt för utredning av stöd. Det är alltid myndigheten (Dorotea kommun) som ytterst avgör om tolk ska anlitas och som bokar tolktjänst.

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Din handläggare kan informera dig om hur du gör.

Uppdaterad den 27 januari 2017

Avgifter inom äldreomsorgen

Riksdagen reglerar hur mycket kommuner får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kostnader för hyra regleras i hyreslagen.

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se