Information till dig som är anhörig

Ett steg i att ta hand om sig som anhörig, kan vara att själv ta hjälp av andra. Ibland i den egna familjen, omgivningen eller vänkretsen. Ibland av utomstående. Kommunens anhörigkonsulent kan guida dig till rätt stöd.

Direkt anhörigstöd

Direkt anhörigstöd kan du som anhörig själv söka och ta del av.


Det kan vara i form av till exempel:

 • Stödjande samtal
 • Vägledande samtal
 • Rådgivande samtal
 • Anhöriggrupper där du deltar tillsammans med andra anhöriga. Här tar ni ta del av varandras erfarenheter och får en stund av gemenskap. 
 • Anhörigstödjande utbildningar, tema- och informationsträffar samt föreläsningar som anordnas i kommunens regi. Vissa gånger kommer detta erbjudas i samverkan med andra aktörer.

Kommunens anhörigkonsulent finns tillgänglig för dig vid ovan beskrivna aktiviteter och stöd. Tveka inte att ta kontakt!

 

Indirekt anhörigstöd

Indirekt anhörigstöd kan sökas av din närstående. Ansökan sker via kommunens biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare eller annan instans. Anhörigkonsulenten kan också vara behjälplig med kontakten.

Stödet kan vara till avlastning för dig som anhörig. Ibland möjliggör det att du får tid till återhämtning eller tillfälle att utföra egna ärenden.

Det kan vara i form av till exempel:

 • Hemtjänst
 • Avlösning i hemmet
 • Bostadsanpassning
 • Trygghetslarm
 • Trygghetskamera
 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj
 • Ledsagare
 • Daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa (funktionshindrade)
 • Korttidsboende/korttidsvistelse

Ta kontakt med anhörigkonsulenten eller kommunens biståndshandläggare för utförligare beskrivning av de olika stödformarna!

Uppdaterad den 22 september 2021

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulent
Mona Weidenbladh
Telefon: 0942 - 141 52
anhorigstod@dorotea.se