Socialregister och tystnadsplikt

Du som söker bistånd blir registrerad i en personakt i socialregistret. I personakten förs journaler så länge du får bistånd. Dessa har du rätt att läsa. Socialregistret får bara användas av socialtjänstens personal samt för statistikuppgifter.

Följande uppgifter om dig förs in i registret

  • Personnummer
  • Civilstånd
  • Familjeställning
  • Utbetalt bidrag
  • Medborgarskap
  • Flyktingstatus/UAT (för utländska medborgare)

Fem år efter sista utbetalningen av biståndet gallras handlingarna bort ur registret med undantag för de handlingar som behövs för forskningsändamål (enligt 12 kap. 2-4 §§ socialtjänstlagen).

Att du får bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt Sekretesslagen. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Uppdaterad den 4 februari 2017

Försörjningsstöd/Budget- och skuldrådgivning

Elisabeth Sandström
Telefon: 0942 - 141 30
Telefontid: 09:00-10:00
Fax: 0942 - 141 26