Lyssna Insia

Elever med särskilda behov

Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Elevhälsa är det begrepp som innefattar särskilda behov.

För elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan omfattar elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elever i gymnasiet har elevhälsa som omfattar medicinska, psykosociala, specialpedagogiska och studie- och yrkesvägledande insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Varje skola har ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet finns:

  • rektor
  • specialpedagog
  • skolpsykolog
  • skolkurator
  • studie- och yrkesvägledare
  • skolläkare
  • skolsköterska

Kontakta din skola för att få hjälp av elevhälsan.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Skolhälsovård

Skolsköterska
Marita Jacobsson
Telefon: 0942 - 140 89
Mobil: 070 560 10 04
marita.jacobsson@dorotea.se