Lyssna Insia

Misstanke om barn som far illa

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Vill du vara anonym?

Du har rätt att vara anonym. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det kommer fram oklarheter.

Vad händer efter anmälan?

Socialsekreteraren gör först en skydds-bedömning och tar kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för. En skydds-bedömning innebär att socialsekreteraren gör en bedömning om det finns skäl för omedelbart skydd eller inte.
Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.

När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig.

Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.

Omhändertagande

Ibland händer det att förhållandena kring ett barn blir akut mycket allvarliga. Socialnämnden är då skyldig att se till att barnet inte längre utsätts för fara, och kan när det krävs besluta om att omedelbart omhänderta barnet enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vår av unga).

I vissa fall handlar det om barn och ungdomar som lever på ett sätt som allvarligt skadar deras utveckling. De kanske använder droger eller begår kriminella handlingar. Om socialsekreteraren och barnet och/eller dess föräldrar inte är överens om att barnet behöver vård kan socialnämnden ansöka hos förvaltningsrätten om tvångsomhändertagande enligt LVU.

Vid omhändertagande kommer oftast barnet eller ungdomen först till ett utrednings-/behandlingshem. För barn under 15 år är familjehem vanligast.

Länk till information om behandlingshem, HVB

Uppdaterad den 24 maj 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson
bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin
maria.modin@dorotea.se