Adoption

Vi ansvarar för alla utredningar som gäller adoption av utländska barn, de barn som är aktuella för internationell adoption är i de flesta fall föräldralösa eller övergivna. Vid utredningen är det barnets intressen som tas tillvara; alltså letar vi inte barn till föräldrar - utan föräldrar till barn.

Alla adoptioner har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn. För att få adoptera måste du ha fyllt 25 år och för att få adoptera gemensamt måste man vara gifta eller registrerade partners.

De flesta barn som adopteras i Sverige kommer från andra länder. Vissa länder tillåter att man är ensamstående.

Utländsk/internationell adoption

Har du tankar på att adoptera kan du kontakta individ- och familjeomsorgen i Dorotea kommun som erbjuder ett informationssamtal. Vill du veta mer kan du även gå in på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) hemsida, se nedan.

Innan du får adoptera ett utländskt barn måste du få ett medgivande av socialnämnden i den kommun där du bor. Du måste också ha genomgått en föräldrautbildning, som anvisas av kommunen.

När du gått utbildningen ansöker du om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Som regel bör du inte vara över 42 år vid ansökningstillfället. Ansökan ställs till individ- och familjeomsorgen som gör en utredning. Ansökningsblankett kan du få hos individ- och familjeomsorgen eller på MFoF:s hemsida. När medgivandeutredningen är klar beslutar socialnämnden om ett medgivande ska lämnas eller inte.

Endast auktoriserade organisationer får förmedla barn om det inte finns alldeles speciella omständigheter. Information om dessa organisationer hittar du på MFoF:s hemsida eller hos individ- och familjeomsorgen.

Nationella adoptioner

Det händer, men det är mycket ovanligt, att svenska barn lämnas för adoption.

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn – så kallad styvbarnsadoption, ska du vända dig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från individ- och familjeomsorgen där en utredning görs innan tingsrätten fattar beslut.

Vårdnadshavare och barn som fyllt 12 år ska alltid lämna samtycke till adoptionen. Man ska alltid efterhöra inställningen till adoptionen från den biologiske föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Vid en adoption upphör underhållsskyldighet och arvsförhållande i förhållande till den föräldern.

Mer information

Länk till myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Uppdaterad den 10 februari 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se