Behandlingshem, HVB

HVB står för hem för vård eller boende och kallas ibland också behandlingshem. Ett HVB är en verksamhet som bedriver vård och behandling eller är inriktat på boende, omvårdnad, stöd eller fostran.

HVB är uppbyggt som ett gruppboende. Det kan drivas i enskild regi eller kommunal regi. En annan form av HVB är de särskilda ungdomshemmen som drivs av staten genom Statens institutionsstyrelse (SiS).

Vem kan bo på HVB?

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett ensamkommande barn får inte bo ensamt, det måste antingen bo på ett HVB eller i ett familjehem. När ett HVB tar emot ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen boende, omvårdnad, stöd och fostran. Kommunen får ersättning från Migrationsverket för de barn som bor i ett HVB.

Hur går det till att komma till ett HVB?

Ofta har du redan kontakt med en socialsekreterare. Antingen för att du själv sökt hjälp eller för att någon annan anmält till socialtjänsten att du och/eller ditt barn inte har det bra.

Socialsekreteraren gör först en utredning. Det innebär att du och socialsekreteraren tillsammans tar reda på vad du behöver och hur du kan få hjälp. Om hjälpen du behöver inte finns på hemmaplan så undersöker socialsekreteraren om ett HVB skulle vara ett alternativ.

Du och socialsekreteraren gör en vårdplan, som innebär att ni skriver ner vad du behöver och vilka mål du har med behandlingen samt hur lång tid det får ta. Det är därefter socialnämnden som beslutar om vården ska beviljas.

Kostnad

Om ditt barn är i åldern 0-18 år och är på HVB måste du bidra till kommunens kostnader för ditt barn. Summan du ska betala är beroende av din ekonomi, hur många barn du har samt din sociala situation. Högsta belopp du ska bidra med är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Detta gäller var och en av föräldrarna. Barnbidraget upphör under behandlingstiden.

En vuxen som får vård och behandling på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller annat beroendeframkallande medel får betala ersättning för uppehälle med högst 80 kr/dygn.

Kontakt

Har du missbruksproblem och är vuxen (har fyllt tjugo år) är du välkommen att söka hjälp hos Individ- och familjeomsorgen för beroende och missbruk.

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se