Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet/föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Vid assisterad befruktning i en samkönas relation ska föräldraskapet fastställas.

Faderskapet har stor betydelse för barnet:

  • om barnet ska bära pappans efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är fastställt.
  • ör barn till ogifta föräldrar är mamman automatiskt ensam vårdnadshavare tills föräldrarna anmält gemensam vårdnad (det kan göras i samband med att faderskapet fastställs hos socialnämnden). Om mamman avlider innan faderskapet är fastställt, måste mannen ansöka hos tingsrätten om att få vårdnaden om sitt barn.
  • om mannen avlider innan faderskapet är fastställt genom bekräftelse, måste frågan hänskjutas till domstol.
  • innan faderskapet är fastställt har barnet inte några juridiska rättigheter i förhållande till fadern, som till exempel arv eller barnpension.

Bekräfta faderskap före barnets födsel

Faderskapsbekräftelsen kan med fördel göras innan barnet är fött. En utredning görs då med hjälp av en beräknad konceptionstid, som har sin utgångspunkt i den beräknade tidpunkten för förlossningen.

Bekräftelsen godkänns av socialnämndens företrädare när barnet är fött. Allt som då behövs är ett telefonsamtal där barnets födelsevikt kan bekräfta att konceptionstiden stämmer med den beräknade. Inget ytterligare besök på socialkontoret behövs.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se