Familjehem

Alla barn och unga kan inte bo hemma med sina föräldrar utan behöver vård i familjehem.

Individ- och familjeomsorgen rekryterar nya familjehem och följer upp vården av placerade barn och unga som kommer från Dorotea kommun.

För en del barn och unga händer det saker i livet som gör att de inte kan bo kvar hemma med sina föräldrar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det innebär att när barn och unga far illa ska socialtjänsten på olika sätt se till att deras situation förändras och på så vis tryggas.

Vård i familjehem är idag den dominerande vårdformen för barn och unga utanför det egna hemmet. Familjehemsvård kan ske på frivillig väg enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med stöd av LVU ( Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ).

Vem kan bli familjehem?

För att få vara familjehem krävs ett medgivande från Socialnämnden. Det finns inga regler för hur ett familjehem ska vara, men oftast har de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. De vuxna ska vara trygga och ha den erfarenhet som krävs för att kunna vara ett bra stöd för barnet/den unge. Dessutom behövs tid, ork och förmåga av klara av att ta itu med de problem som uppstår.

Du/ni behöver inte vara någon expert utan ska tycka om barn/unga, bry dig/er om hur andra har det, vara förberedd att göra en personlig insats och leva under stabila sociala förhållande. Innan man blir familjehem görs en utredning av familjen. Vi gör hembesök där vi gärna vill träffa alla som bor i familjen. Vi begär in samtycke om att ta in utdrag från social-, kronofogde- och polisregister. Syftet med familjehemsutredningen är att se om familjens resurser kan möta ett speciellt barns/ungdoms behov. Under utredningen får även du/ni möjlighet att sätta er in i vad det innebär att vara familjehem. Som familjehem är du/ni ställföreträdande föräldrar. Med stöd av socialtjänsten och tillsammans med de biologiska föräldrarna ska ni ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller längre tid. Oavsett hur lång tid barnet bor i din familj är relationen med barnets familj viktig.

Du/ni får ersättning för uppdraget som familjehem, en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är. I Dorotea kommun följs Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer beträffande ersättning.

Uppdaterad den 10 februari 2021

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se