Ansökan om bistånd/insatser

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om utifrån:

 • gällande lagstiftning
 • socialnämndens vägledande bestämmelser
 • dina personliga behov
 • förutsättningar och önskemål

Så här prövas din ansökan

I det svenska samhället regleras rätten till bistånd/insatser i olika lagar:

 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Lagen om bostadsanpassning
 • Lagen om färdtjänst
 • Lagen om riksfärdtjänst
 • Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Ansökan om assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (LASS/SFB) hänvisas till Försäkringskassan.

Din ansökan prövas i enlighet med lagstiftningen och under sekretess.

Detta kan du ansöka om

Enligt Socialtjänstlagen (SoL):

 • Hjälp i hemmet
 • Stöd i den dagliga livsföringen (Boendestöd)
 • Boende för service och omvårdnad, till exempel serviceboende eller gruppboende
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm, telefontjänst
 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS):

 • Personlig assistans
 • Bostad med särskild service
 • Korttidsverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson

Färdtjänst enligt Lagen om Färdtjänst

Riksfärdtjänst enligt Lagen om Riksfärdtjänst (ej sjukresor)

Blanketter för ansökan finner du bland våra e-tjänster och blanketter.

Länk till e-tjänster och blanketter

Så här söker du hjälp

Kontakta handläggare på Biståndsenheten som ger dig information om vilka regler som gäller och vilka insatser som finns.

Efter utredning prövas din ansökan utifrån dina personliga behov. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Biståndet är personligt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med ansökan.

Du kan anlita ett ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, kan du anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Rätt till tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med kontakten med Biståndsenheten. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom omsorg för funktionshindrade och inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Länk till E-tjänster och blanketter

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00

E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 30
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52

E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se