Flyktingmottagningen informerar

Bosättningslagen (Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

Från 1 mars i år ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Vem ansvarar för vad under 2017?

Regeringen har fattat beslut om både läns- och kommuntal. Arbetsförmedlingen har tagit fram länstal. Länsstyrelserna har föreslagit kommuntal och ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna.

Arbetsförmedlingen anvisar de flesta nyanlända – de som har rätt till etableringsplan.
Migrationsverket anvisar de övriga som saknar rätt till etableringsplan, samt kvotflyktingar. (Från 2017 kommer Migrationsverket att ansvara för alla anvisningar).

Vilka omfattas av lagen?

Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen. Ensamkommande barn som ej är kvotflyktingar regleras av en annan lagstiftning (Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. (LMA).

Vad avgör hur många nyanlända en kommun ska ta emot?

Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Hur ser det ut i Dorotea kommun?

Flyktingmottagningen arbetar med att introducera och vara ett initialt stöd för de nyanlända. 

Till Dorotea kommer personer med olika flyktingstatus: kvotflyktingar, ensamkommande barn- och ungdomar, asylsökande samt anhöriga till flyktingar. De flyktingar som tillhör kommunens flyktingmottagning är i huvudsak kvotflyktingar och deras anhöriga.

Kommuntalet för Dorotea år 2017 är 20 nyanlända. Under 2016 har Dorotea tagit emot totalt 20 nyanlända från länderna Syrien, Jordanien, Eritrea och Somalia.

I en lokal överenskommelse (LÖK) om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommunen samt andra myndigheter och organisationer. I andra hand är en överenskommelse ett strategiskt dokument för hur samverkan kan utvecklas.

För ytterligare information är ni välkomna att ringa eller besöka oss på Dorotea Lärcentrum/Flyktingmottagning, besöksadress: Parkvägen 1 och 2.

 

Uppdaterad den 1 februari 2019