Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård och behandling har MAS ansvar för att anmäla till Socialstyrelsen.

MAS ska se till att lagar och författningar följs och följer också kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har inte något egentligt ansvar för den personliga vården, men ansvarar för att det finns rutiner och riktlinjer som avser den vård och behandling som du som patient ges samt de krav som ställs på bland annat läkemedelshantering, dokumentation och avvikelsehantering.

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Liv Kämpe
Telefon: 0942 - 140 88
liv.kampe@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig verksamhet
Vård- och stödverksamheter
Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
social.omsorg@dorotea.se