Kommunens krisorganisation

När en extraordinär händelse inträffar inom Dorotea kommun kan krisledningsnämnden eller dess ordförande fatta beslut om att den kommunala katastrofledningen ska träda i funktion. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med en extraordinär händelse avses en situation som kännetecknas av bland annat: Händelser som allvarligt stör samhället såsom till exempel höga flöden, elavbrott, vattenavbrott, storm, snöoväder med mera.

En beredningsstab ska verkställa krisledningsnämndens beslut. Beredningsstabens uppgifter är också att bereda ärenden, leda och utföra arbete åt krisledningsnämnden. Beredningsstaben består av kommunala tjänstemän. Ärendeberedningen innefattar bland annat att analysera den inträffade händelsen, förbereda information och föreslå åtgärder.

Beredningsstaben delas in i fyra funktioner

Lednings- och analysgrupp

Ska utarbeta beslutsunderlag och verkställa de beslut som ledningen fattar. De ska ge direktiv för inriktningen av det skadeavhjälpande arbetet samt samordna tillgängliga resurser i kommunen och vidta åtgärder så att de kan ställas till förfogande för insatsen.

Informationsfunktion

Deras uppgift är att ge information till allmänheten, media och egen organisation, upprätta presscenter och upplysningscentral. Informationsarbetet organiseras och leds av kommunens informationsansvarig i samverkan med berörd förvaltningsansvariga och övriga delar av beredningsstaben. Informationsfunktionen kan användas av enskild förvaltning även om inte övriga delar av beredningsstaben är i funktion.

Servicefunktion

Bemannas efter de aktuella behoven. Det ansvar den har är att se till att sambandet fungerar tillfredsställande, ge IT-stöd och ta hand om personal- och utrustningsärenden.

Administrationsfunktion

Utför expeditionsarbetet inom beredningsgruppen. Detta innefattar bland annat dokumentation (registrering av händelseförlopp och vidtagna åtgärder) framställning av underlag för stabsorientering samt lägesuppföljning

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se