Lyssna Insia

Risker i kommunen

Varje mandatperiod analyserar vi vilka risker och sårbarheter det finns inom kommunens gränser.

Anläggningar

I Doroteas riskhanteringsplan finns de anläggningar redovisade där farligt gods hanteras och lagerhålls. Exempel på sådana är vissa industrier som använder kemiska medel som är farliga för människan eller miljön. Även bensinstationer är med i riskbedömningen.

Transportleder 

Mycket farligt gods transporteras i och genom vår kommun. Främst på Europaväg 45 sker dessa transporter, men även på det mindre vägnätet i kommunen. I riskhanteringsplanen sammanställs hur transporterna i huvudsak sker, vilken omfattning och vilka ämnen som dominerar. Rekommendation till transportörer av vägval och information om lämpliga uppställningsplatser är sådant som framgår av riskhanteringsplanen.

Riskbedömning

Den samlade riskbild som finns i en kommun av Doroteas karaktär innebär att arbetet med riskhanteringsfrågor alltid måste prioriteras. På senare år har elnätet visat sig vara instabilt. Även om kraftbolagen lägger mycket resurser på att säkra elkraftförsörjningen, måste vi vara förberedda på ett längre strömavbrott. Om detta sker detta vintertid behöver vi vara rustade för detta. Utifrån begreppen sannolikhet för att en olycka ska kunna inträffa och konsekvensen därav görs en riskbedömning där en riskfaktor redovisas. Om denna faktor blir oacceptabelt hög måste åtgärder vidtas för att minska eller helst ta bort risken. Detta arbete har införts av risk- och sårbarhetsanalysen.

Krishantering

Krishantering får allt större betydelse. En breddad hotbild ställer krav på hela samhällets förmåga att hantera kriser. Flera händelser i vår omvärld i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att kraven på krishantering ökat hos centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och regioner. I Doroteas närområde har detta blivit kännbart för flera kommuner, främst på grund av stormar och längre strömbortfall till följd av dessa. Terroristangrepp inom EU har också flyttat denna hotbild närmare vårt land.

Strömavbrott

Vid strömavbrott ska du kontakta din elnätsleverantör. De flesta hushåll i Dorotea kommun får sin el via E.ON eller Vattenfall, men har du en annan elänätsleverantör är det denne du ska vända dig till.

E.ON

Vattenfall

Kommunens ansvar

På lokal nivå är det Kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret vid en händelse som får stor omfattning. Om händelsen hotar viktiga värden eller om omfattningen blir en påfrestning för kommunens förmåga kan Kommunstyrelsens ordförande fatta beslut att Krisledningsnämnden ska träda i funktion. Under Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden finns en Operativ stab som leds av kommunchefen. Till den Operativa staben knyts vissa stödfunktioner som information, dokumentation, service/teknik och lokalförsörjning. 

Räddningstjänstens ansvar

Vid olyckor som till exempel bränder, farligt godstransporter, översvämningar med mera, är det räddningstjänsten som genomför insatsen. När räddningsledaren anser att händelsen kan nå en större omfattning kontaktas kommunens krisledning.

Uppdaterad den 11 februari 2021

Mer information

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

DinSäkerhet.se

Svenska Röda korset ger ytterligare råd och tillhandahåller utbildningar i första hjälpen samt utbildningar i kris- och medmänskligt stöd - ring 0521-27 78 66.

Svenska Röda korset

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se