Lyssna Insia

Aarhskuvle - Förskola

Dorotea kommun blev samisk förvaltningskommun den 1 januari 2012. Det innebär bland annat att samiska barn har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på samiska enligt Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724.

Dorotea kommun ska erbjuda plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska om barnets/barnens vårdnadshavare begär det. I kommunen bedrivs det samiskprofilerad förskoleverksamhet i Dorotea på förskoleavdelningen Björnen och i Borgafjäll på pedagogiska omsorgen Rävlyan.

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2010:865).

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål enligt skollagen 2010:800.

Länk till sidan på sydsamiska

 

 

Uppdaterad den 12 oktober 2017