Lyssna Insia

Ietniengïele - Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk.

Modersmålsundervisningen syfte är att barnet/eleven skall utveckla kunskaper om och i sitt modersmål samt att kunna uttrycka sig, barnet/eleven skall utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Elevens vårdnadshavare behöver inte ha minoritetsspråket som sitt modersmål och eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i sitt minoritetsspråk, för att bli erbjuden modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

En kommun är skyldig att ordna modersmålsundervisning i ett språk om minst fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå enligt skolförordningen 2011:185. 

När det gäller modersmålsundervisning i ett av de nationella minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket, om det finns lämplig lärare att tillgå, endast ett språk kan läsas som modersmål enligt skolförordningen 2011:185.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål enligt skollagen 2010:800.

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 12 september 2017

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se