Lyssna Insia

Ietniengïele - Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk. Modersmålsundervisningen syfte är att barnet/eleven skall utveckla kunskaper om och i sitt modersmål samt att kunna uttrycka sig, barnet/eleven skall utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

Elever som tillhör en nationell minoriteterna har rätt att utveckla sitt minoritetsspråk även om det inte är ett levande språk i hemmet. Det räcker med att en elev som tillhör en nationell minoritet önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning.

Om en elev tillhör en nationell minoritet ska eleven erbjudas modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Huvudmannen är alltid skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i ett minoritetsspråk om en elev tillhör den minoriteten. Då behöver det inte finnas minst fem elever. Det finns inte heller några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Enligt skolförordningen 2011:185, 9 §, får modersmålsundervisning inte omfatta mer än ett språk för en elev.

Språkundervisningen stärker elevens identitet och bidrar till språkrevitalisering. Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering.

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål enligt skollagen 2010:800.

Länk till sidan på sydsamiska.

Uppdaterad den 24 april 2021

Grundskola

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 0942 - 141 02
marie.blomberg@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäck fjällskola
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 01
sara.sjolund-bang@dorotea.se  

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
nicklas.nilsson@dorotea.se
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942 - 141 00
ida-kristin.lindh@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se