Lyssna Insia

Saemien ikteraerie - Samiskt samråd

Samråden bör ske på ett systematiskt och regelbundet sätt. Minoriteterna ska ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Till exempel användande av ekonomiska resurser avsatta för minoritets- politiska åtgärder, särskilt viktigt att diskutera är frågor som rör bland annat förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och annan kulturverksamhet.

Den samiska samrådsgruppen består i dagsläget av 6 personer från den samiska befolkningen inom kommunen. Samisk samordnare och dennes chef sitter med som kommunens tjänstemän, samordnaren är sammankallande.

Samrådsgruppen ska vara delaktig i de beslut som berör och påverkar samerna inom kommunen, verka som en referensgrupp vad gäller fördelning av kommuns del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråk.

Samrådsgruppen har cirka 4-6 möten per/år.

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se