Lyssna Insia

Saemien ikteraerie

Ikteraeride tjuara akten systematiske jïh daamhtah vuekesne årrodh. Unnebelåhkojde edtjieh tsevtsemem gyhtjelassi bïjre vedtedh mah dej bïjre lea, vuesiehtimmien gaavhtan guktie ealamadtji vierhtie nuhtjedh mah unnebelåhkoepolitihken barkojde vadteme, sjïere vihkeles lea gyhtjelassh digkiedidh mah aarhskuvledarjoe-, voereshokse-, noeregyhtjelassh jïh jeatjah kultuvredarjoej bïjre lea.

Saemien ektieraeriedåehkesne lea 8 almetjh saemien almetjijstie tjïeltesne. Saemien iktedæjja jïh sov åejvie meatan tjahkan goh tjïelten barkijh, iktedæjja tjåanghkan böörie.

Ektieraeriedåehkiem edtja meatan nænnoestimmiejgujmie årrodh mah saemide tjïeltesne tsevtsieh, barkedh goh referensedåehkie juekemen bïjre tjïelten biehkeste, unnebelåhkoegïeli vaarjelæmman. 

Ektieraeriedåehkie medtie 4-6 tjåanghkoeh fïerhten jaepien åtna. 

Länk till sidan på svenska.

Uppdaterad den 21 april 2021

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se