Lyssna Insia

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Kraapohken Tjïelte ingår from den 1 januari 2012 i samiskt förvaltningsområde, förutom Dorotea kommun ingår ytterligare 21 andra kommuner i samiskt förvaltningsområden.

Minoritetsslagen innehåller också bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena. Även utanför förvaltningsområdena gäller ett förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli.

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter:
Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk (§8). Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda telefontider (§12)

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg:
När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. (§17). Dorotea kommun är ett samisk förvaltningens område och erbjuder samiska inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket. (§18)

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är en rättighetslagstiftning och att de nationella minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Implementeringen av lagen i kommuner, landsting och regioner handlar med andra ord om att förverkliga rättigheter och inte enbart om att tillgodose behov, intressen eller önskemål.

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 22 februari 2018

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se