Lyssna Insia

Voereshokse - Äldreomsorg

Dorotea kommun blev samisk förvaltningskommun den 1 januari 2012. Det innebär bland annat att samer har rätt till äldreomsorg helt eller en väsentlig del på samiska enligt Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724.

Dorotea kommun ska erbjuda den som begär det hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. I kommun bedrivs det samiskprofilerad äldreomsorg i Dorotea på Bergvattengårdens avdelning Skogsforsen.

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.
18a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk.
18b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 § och 18a § beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
18c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 § och 18a §.

Socialtjänstlagen 2001:453 skriver att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

Rätten att använda sitt minoritsspråk inom äldreomsorgen är betydelsefull av flera skäl. Först och främst är det livsviktigt att kunna kommunicera med personalen. Äldre som har begränsade eller inga kunskaper i svenska måste kunna tala om vilka behov och önskemål de har utan att  behöva gå via till exempel anhöriga. Det är relativt vanlig att personer när de blir äldre gradvis förlorar förmågan att tala och förstå andra språk än modersmålet.

Att vistas i en miljö där personal och boende talar ett modersmål och har gemensamma erfareheter kan betyda mycket för den som är äldre och kanske sjuk. I detta sammanhang är det inte bara den rent språkliga delen utan också de kulturella symbolerna och värdena mycket viktiga.

 

Uppdaterad den 5 juni 2019