Lyssna Insia

Voereshokse - Äldreomsorg

Dorotea kommun blev samisk förvaltningskommun den 1 januari 2012. Det innebär bland annat att samer har rätt till äldreomsorg helt eller delvis på samiska enligt Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724.

Dorotea kommun ska erbjuda den som begär det hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. I kommun bedrivs det samiskprofilerad äldreomsorg i Dorotea på Bergvattengårdens avdelning Skogsforsen.

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Socialtjänstlagen 2001:453 skriver att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.

Rätten att använda sitt minoritsspråk inom äldreomsorgen är betydelsefull av flera skäl. Först och främst är det livsviktigt att kunna kommunicera med personalen. Äldre som har begränsade eller inga kunskaper i svenska måste kunna tala om vilka behov och önskemål de har utan att  behöva gå via till exempel anhöriga. Det är relativt vanlig att personer när de blir äldre gradvis förlorar förmågan att tala och förstå andra språk än modersmålet.

Att vistas i en miljö där personal och boende talar ett modersmål och har gemensamma erfareheter kan betyda mycket för den som är äldre och kanske sjuk. I detta sammanhang är det inte bara den rent språkliga delen utan också de kulturella symbolerna och värdena mycket viktiga.

Länk till sidan på sydsamiska

Uppdaterad den 14 december 2017