Lyssna Insia

Voereshokse

Kraapohken tjïelte saemien reeremetjïelte tsiengelen 1:s biejjien 2012 sjïdti. Naemhtie juktie saemieh reaktam utnieh voereshoksese abpe jallh biekiem saemiengïelesne naemhtie guktie Laake nasjonelle unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïelen bïjre tjåådtje, SFS 2009:724.

Kraapohken tjïelte edtja satnem faaledh mij vaajta abpe jallh biehkiem hoksehtimmeste jïh hoksem mij voereshoksesne faalen barkijijstie mah saemiengïelem maehtieh. Tjïeltesne saemienprofileereme voereshoksem darjoen sjïere årromesijjesne, Skogsforsen goevtesisnie.

18 § Akte tjïelte akten reeremedajvesne edtja satnem faaledh mij vaajta, nuepiem abpe jallh biehkiem hoksehtimmeste jïh hokseste mah voereshoksesne faalen barkijijstie mah maehtieh såevmiengïele, meängïele jïh aaj saemiengïele. Seamma aaj tjïelth reeremedajvi ålkolen, jis tjïelte barkijh utnieh mah gïelem maehtieh.

Sosiaaledïenesjelaake 2001:453 tjaala ahte tjïelte edtja barkedh ihke jaksoesvoete barkijidie maahtoejgujmie gååvnese såevmiengïelesne, meängïelesne jallh saemiengïelesne gusnie såjhtosne båeriesalmetjigujmie daerpies lea.

Reaktam unnebelåhkoegïelem voereshoksesne nuhtjedh lea ovmessie gaevhtijste vihkeles lea. Voestegh vihkeles barkijigujmie buektiehtidh soptsestidh. Båeriesalmetjh mah unnebe jallh eah naan maahtoem daaroengïelesne utnieh edtjieh daerpiesvoeth jïh vaajtelassh buektiehtidh saarnodh jïh ij daarpesjidh vuesiehtimmien gaavhtan åeliej tjïrrh vaedtsedh. Sïejhme gujhth ahte almetjh gåessie båeries sjidtieh eah buektedh jeatjah gïelh soptsestidh jïh guarkedh enn altese ietniengïele.

Byjresisnie årrodh gusnie barkijh jïh årrojh aktem ietniengïelem soptsestieh jïh ektivoeten dååjrehtsh utnieh lea vihkeles disse mij voeres jïh kaanne madtan lea. Dellie ij leah ajve gïelen biehkie menh aaj dah kulturelle symbolh jïh vyörtegsvoeth gaajh vihkeles.

Länk till sidan på svenska

Uppdaterad den 14 december 2017