Lyssna Insia

Bidrag, stöd och stipendier

I Dorotea kommun finns det olika sorters bidrag som föreningar kan söka. Bidragen finns för att stimulera och stödja föreningar inom kommunen i deras arbete för ett rikt och meningsfullt fritids- och kulturliv för kommunens innevånare och då i första hand för barn och ungdom.

Mål och riktlinjer för den kommunala bidragsgivningen

Föreningslivet är centralt i demokrati- och samhällsutvecklingen och bidrar till en god folkhälsa hos medborgarna. Frivilliginsatserna är viktiga och bidrar till att skapa vitala och levande mötesplatser i hela kommunen. Det breda utbudet av aktiviteter gör kommunen attraktiv. Med ett inkluderande synsätt där aktiviteterna kännetecknas av möjligheten till deltagande oavsett bakgrund och förutsättningar.

De övergripande målen med Dorotea kommuns föreningsstöd är:

 • Att stimulera och stödja ideella kultur-och fritidsföreningar i deras arbete för att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen
 • Att skapa positiva kultur- och fritidsmiljöer för att motverka utanförskap och ensamhet.
 • Att uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft. Ge unga möjlighet att påverka och ha inflytande över sin fritid
 • Att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva idrott,olika kulturformer och rekreation av olika slag.
 • Att underlätta lokalhållande föreningars möjlighet att fortsätta sin verksamhet i kommunens ytterområden speciellt där kommunala lokaler saknas.

Allmänna bestämmelser

Föreningsstöd utgår till föreningar som är registrerade hos Dorotea kommun enligt nedanstående allmänna bestämmelser, som gäller för samtliga bidrag.

Föreningar har inte rätt att få bidrag från flera kommunala organ för en och samma verksamhet.

 • Föreningen skall ha varit registrerad i kommunens föreningsregister under minst 6 månader.
 • För att nyregistrera en förening hos Dorotea kommun ska:
 1. Föreningens huvudsyfte och verksamhet vara av ideell karaktär.
 2. Föreningen vara öppen för alla som vill bli medlemmar.
 3. Föreningen ha sitt säte och/eller vara verksam i Dorotea kommun.
 4. Föreningen vara registrerad hos Skatteverket och ha eget organisationsnummer.
 5. Föreningen ha valt sin styrelse och antagit stadgar.
 6. Föreningen ha minst 10 medlemmar.

Som bidragsberättigad medlem i föreningen, ska följande krav vara uppfyllda:

  • Ha betalt den årsavgift/medlemsavgift som föreningen bestämt
  • Vara individuellt ansluten och upptagen i medlemsmatrikel
  • Ha rätt att delta i föreningens möten och påverka beslut rörande målsättning och verksamhet inom föreningen.
  • Den som betalar avgift som medför medlemskap av mer tillfällig natur ska inte anses som medlem (till exempel bingo, dans, supportermedlem eller liknande)

     7. Föreningen ha skickat in registreringsblankett, stadgar, årsmötesprotokoll då föreningen bildades, samt ha verksamhetsplan för det kommande året.

I våra bidragsnormer hittar du mer information!

Kontakta oss gärna för att få råd och hjälp med bidragsfrågor, föreningsteknik, arrangemangsidéer, "hur man startar förening" eller andra frågor som rör föreningslivet.

Olika typer av bidrag och stöd

Kommunalt aktivitetsstöd

Allmänna arvsfonden

Anläggningsbidrag

Bygdeavgiftsmedel

Statligt aktivitetsstöd

Ledarutbildningsbidrag

Lokalbidrag

Särskilda bidrag

Uppdaterad den 29 april 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Kultur

Kultur- och fritidschef
Linnéa Johansson
Telefon: 0942-140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Saemien Iktedäjja - Samisk samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
sanna-lisa.streuka@dorotea.se

_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se