Lyssna Insia

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och underhåll av egen eller hyrd fastighet/anläggning inom Dorotea kommun.

Allmän information

  • Årsmöte samt minst två styrelsesammanträden skall ha hållits under föregående verksamhetsår.
  • Protokollsbeslut på åtgärden skall finnas och inlämnas. Beskrivning, där det klart framgår åtgärdens omfattning/innehåll och finansiering, skall medfölja ansökan.
  • Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra anläggning om den inte är upptagen av den egna föreningens verksamhet, eller att det i övrigt bedöms som olämpligt.
  • Bidraget kan ej sökas av förening, som på annat sätt genom kommunens budget, erhåller ekonomiskt bidrag för täckande av drift- respektive hyreskostnad.
  • Beviljat bidrag utbetalas kommande budgetår mot uppvisande av verifikat.

Bidrag utgår enligt nedanstående maxbelopp, dock högst upp till verifierade kostnader.

Bidragsberättigad anläggning

Elljusspår (fast bidrag på 5000kr/spår och år. Därtill 400kr för påbörjad 500meter). Maxbidrag: 8 000kr

Skidspår. Maxbidrag: 1 000kr

Isbanor. Maxbidrag: 1 000kr

Badplatser, skötselbidrag. Maxbidrag: 1 500kr

Badplatser, underhåll. Maxbidrag: 3 000kr

Skjutbanor. Maxbidrag: 1 500kr

Bollplaner, grus. Maxbidrag: 1 000kr

Bollplaner, gräs. Maxbidrag: 3 000kr

Tennisbanor, asfalt. Maxbidrag: 500kr

Tennisbanor, stybbunderlag. Maxbidrag: 2 000kr

Motoranläggningar, banor, besiktade/godkända. Maxbidrag: 4 000kr.

Små slalombackar, besiktade/godkända. Maxbidrag: 1 000kr.

Ansökan

Bidraget söks på fastställd blankett om lokal- och anläggningsbidrag. Ansökan skall vara Medborgarhuset tillhanda senast 31 mars.

Ansökan görs via webformulär i e-serve (länk).

Uppdaterad den 25 augusti 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se