Lyssna Insia

Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel.

Rutiner för ansökan av bygdemedel

Ansökan av bygdemedel 2020 kan endast göras via Länsstyrelsen Västerbottens e-tjänst gällande bygdemedel. Du behöver ansöka senast 31 januari 2020. Observera att att från och med ansökningsperioden 2019 ska bygdemedel sökas via en e-tjänst. Pappersansökningar tas alltså inte längre emot.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Kostnader kan godkännas från och med sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk. Ansökan ska vara inskickad av behörig företrädare för föreningen/organisationen.

Läs också instruktionerna i riktlinjer för föreningsbidrag.

Vad kan pengarna användas till?

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer i Dorotea kommun kan söka bygdemedel. Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste ha ett organisationsnummer och vara inregistrerad i kommunens föreningsregister. Ideella föreningar som inte har organisationsnummer ansöker om det hos Skatteverket.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat:

  • reparationer eller investeringar i byggnader
  • förbättringar i idrottsanläggningar
  • inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till:

  • driftskostnader
  • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
  • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
  • kommersiell verksamhet.

Finansiering

Bygdemedel kan finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33 procent.

Mer om bygdemedel finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

Uppdaterad den 25 augusti 2020