Lyssna Insia

Ledarutbildningsbidrag

Syfte med ledarutbildningsbidraget är att höja ledarkvaliteten i föreningars verksamhet.

Allmän information

  • Den som går utbildningen skall vara minst 15 år.
  • Den som går utbildningen skall verka aktivt som ledare inom föreningen.
  • Bidrag utgår till kostnaderna för kursavgift, loge och mat vid deltagande i kurs anordnad av distriktsorganisationen, riksorganisationen eller förening. Bidrag utgår från och med endagskurser vilkas program omfattar minst 6 timmar.
  • Bidrag utgår till resekostnaderna enligt billigaste färdsätt. Om resan måste göras med egen bil utgår bidrag till högst 16 kr/mil. Samåkning krävs.

För bidrag till ledarutbildning gäller följande begränsning vid den årliga fördelningen av medel:                                                  

                                                                                Maxbelopp

Antal bidragsberättigade medlemmar       Under 50       4000:- /år

Antal bidragsberättigade medlemmar       51-100           4500: -/år

Antal bidragsberättigade medlemmar       101-200       5000: -/år

Antal bidragsberättigade medlemmar       201-300        5500: -/år

Antal bidragsberättigade medlemmar       301-400        6000: -/år

 

Flersektionsföreningar får ytterligare 750kr/sektion och år. För att få bidrag till en sektion så gäller det att sektionens verksamhet uppfyller bestämmelserna enligt de allmänna huvudreglerna

Ansökan

  • Ansökan skall göras av föreningens huvudstyrelse senast en månad efter avslutad kurs. Redovisade kostnader skall styrkas med kopior. Bidrag från stat eller landsting skall redovisas och avräknas från bidragsunderlaget.
  • Till ansökan skall bifogas kursintyg och kursprogram.
  • Bidrag utgår ej för deltagande i konferenser, kongresser eller förbundsmöten och liknande. Bidrag utgår ej heller för anställd administratör eller instruktör.
  • Ansökan görs via webformulär i e-serve (länk).
Uppdaterad den 25 augusti 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se