Lyssna Insia

Lokalt statligt aktivitetsstöd

Lokalt statligt aktivitetsstöd kan delas ut till föreningar som tillhör ett till Riksidrottsförbundet anslutet specialidrottsförbund.

Med bidragsberättigad sammankomst menas en ledarledd gruppaktivitet med minst tre deltagare i åldern 7-20 år utöver ledaren, som:

  • varar minst 1 timme (60 minuter). Omklädning får inkluderas i denna tid.
  • är beslutad och ekonomisk planerad av styrelse, sektion, medlemsmötet eller motsvarande.
  • genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, denna får ej vara under 13 år.

Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per gång.

En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma sektion/lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.

En grupp får inte - ur redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.

Även deltagare i ”prova på” aktiviteter i rekryteringssyfte räknas som bidragsberättigade.

För ledare och deltagare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

Bidraget kommer att variera från år till år.

Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon form av instruktion. Träning kan därefter ske enskilt eller i grupper. Träningen måste dock avslutas med en gemensam avslutning.

Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang till exempel danser, bingo och basarer. Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får statsbidrag i annan ordning. Bidrag kan däremot utgå till sammankomst som kommunen till viss del bekostar med medel via statsbidrag till allmän fritidsverksamhet i kommuner.

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort.

Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Missbruk eller lämnade av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening/lokalavdelning avstängs från bidrag.

Bidraget betalas ut av respektive riksorganisation till föreningen/lokalavdelningens postgiro.

Tidpunkten för utbetalningen avgörs av riksorganisationen.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd

  1. Vid varje sammankomst ska ett närvarokort fyllas i. Kortet ska innehålla föreningens namn, SF-idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagarens och ledarens namn, födelsedata, kön och närvaro.
  2. Året är indelat i två redovisningsperioder, 1/1-30/6 och 1/7-31/12. Ansökan lämnas senast den 15 februari för höstens aktiviteter och den 15 augusti för vårens aktiviteter. För sent inlämnad ansökan berättigar inte till bidrag.
  3. Föreningen utser en person som sammanställer alla närvarokort till en ansökan som skickas till det distriktsidrottsförbund föreningen tillhör. I ansökan ska uppges föreningens namn, RF-nummer, SF-idrott, antal sammankomster samt deltagartillfällen summerade efter ålder och kön. Ansökan skrivs under av en av styrelsen utsedd firmatecknare.
  4. Distriktsförbunden kan kontrollera att föreningens uppgifter stämmer. Om föreningen lämnar oriktiga uppgifter eller inte lämnat begärda handlingar kan föreningens ansökan avslås.
  5. Utbetalning sker till ett föreningstecknat post- eller bankgirokonto. Utbetalningen sker efter avslutad redovisningsperiod vid tidpunkt som fastställs av RF. De föreningar som är uttagna till kontroll får sitt bidrag när kontrollen är avslutad.

(RF = riksidrottsförbund, SF = specialidrottsförbund)

Uppdaterad den 29 januari 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se