Regler

Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa

Vid arbetslöshet ska kultur- och utbildningsavdelningen meddelas. Föräldrarna/Vårdnadshavarna ska vara helt arbetslösa för att barnet ska ha rätt till förskoleverksamhet 15 timmar i veckan och det gäller alla barn från och med 1 år.

Personalen på förskolan schemalägger timmarna. Timmarna kan inte sparas från dag till dag ej heller från vecka till vecka. Frånvaro en dag ger inte möjlighet till att närvara en annan veckodag. Barn överförs automatiskt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Överenskommelse har träffats mellan Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassan och kommunen och ovanstående regler är godkända. Uppsägning av heltidsplats ska ske skriftligt.

Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga

Verksamheten omfattar 15 timmar i veckan och gäller alla barn från och med 1 år.

Personalen på förskolan schemalägger timmarna. Timmarna kan inte sparas från dag till dag ej heller från vecka till vecka. Frånvaro en dag ger inte möjlighet till att närvara en annan veckodag. Barn till föräldralediga övergår till 15 timmars förskoleverksamhet en vecka efter syskonets födelse. Barn överförs automatiskt till allmän förskola från och med höstterminen det år det fyller 3 år. Uppsägning av heltidsplats ska ske skriftligt.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett och skickas till kultur- och utbildningsavdelningen.

Länk till e-tjänster och blanketter

Tilldelning av plats

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola för offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet plats inom fyra månader.

Tilldelning av plats sker utifrån önskat behovsdatum. Om flera barn har behov av barnomsorg, tilldelas plats i första hand till den som har arbete eller studerar.

Avgifter

Den allmänna förskolan för 3,4 och 5-åringar är avgiftsfri. De barn som redan finns i förskolan på heltid får avgiftsreducering motsvarande 525 tim/år.

Behövs barnomsorg under loven är den avgiftsbelagd. Ta kontakt med kultur- och utbildningsavdelningen.

Inskolning

Barn som börjar på förskola eller pedagogisk omsorg har 2 inskolningsveckor. Inskolningen är avgiftsfri.

Schema

Föräldrarnas/vårdnadshavares arbetsschema ska lämnas in. Barnen vistelsetider på förskolan är föräldrarnas/vårdnadshavare arbetstider/studier plus rimlig restid inklusive rimlig tid för hämtning och lämning. Inkomstuppgift ska lämnas till kultur- och utbildningsavdelningen. Det är angeläget att scheman över barns vistelsetid som lämnats följs strikt, så att verksamheternas planering kan ske på ett tillfredsställande sätt. Om närvarotiden ändras ska detta meddelas kultur- och utbildningsavdelning, så snart som möjligt.

Barns sjukdom

Minskning av månadsavgift kan medges vid barns sjukdom. Om barnet är frånvarande 10 arbetsdagar i följd eller mer och barnet normalt skulle ha vistas i barnomsorgen kan barnomsorgsavgiften reduceras med 25%. Föräldrarna meddelar personalen som fyller i en frånvaroblankett. Blanketten finns på förskolan.

Blöjor

Föräldrar tillhandahåller blöjor själv.

Skolskjutsar

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till den allmänna förskolan.

Föräldrars semester

Vid förälders/vårdnadshavares semester, schemalagda lediga dagar eller annan ledighet ska barnen vara hemma. Undantag kan beviljas i samråd med personalen med max 10 dagar per år.

Barn i behov av särskilt stöd

Förskoleverksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Pedagogiken i förskolan ska utformas så att lärande, omsorg och fostran bildar en enhet.

Uppsägning

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägningen skall göras skriftligt och lämnas in till kultur- och utbildningsavdelningen.

Fortbildning

Barnomsorgen stänger upp till fyra dagar per år för personalens fortbildning. Detta meddelas i god tid i förväg.

Uppdaterad den 4 juni 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se