Lyssna Insia

Aarhskuvle

Kraapohken tjïelte akten saemien reeremetjïelte minngemes tsiengelen voestes biejjeste 2012 jïh dan gaavhtan tjïelte edtja sijjiem faaledh aarskuvledarjose jallh naemhtemes pedagogihke darjomasse mij lissehte jallh faalen aarhskuvlen gaavhtan, gusnie abpe jallh biehkiem darjoste saemiengïelesne darjoen jis maanan/maanaj åelieh dam vaejtieh.

Kraapohken tjïelte saemienprofileereme aarhskuvledarjoem aarhskuvlegoevtesisnie Björnen darjohten jïh Båargesisnie pedagogihke hoksesne Rävlyan darjohten.

Lohkh jienebh Saemien aarhskuvlen bïjre dan nuelesne: Aarhskuvle

 

Länk till sidan på svenska

Uppdaterad den 12 september 2017

Unnebelåhkoegïele aarhskuvlesne - Minoritetsspråk i förskola

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se