Aarhskuvle

Kraapohken tjïelte akten saemien reeremetjïelte minngemes tsïengelen voestes biejjeste 2012. Kraapohken tjïelte saemienprofileereme aarhskuvledarjoem aarhskuvlegoevtesisnie Björnen darjohten jïh Båargesisnie pedagogihke hoksesne Rävlyan darjohten.

Kraapohken tjïelte akten saemien reeremetjïelte minngemes tsïengelen voestes biejjeste 2012 jïh dan gaavhtan tjïelte edtja sijjiem aarskuvledarjosne faaledh gusnie abpe jallh vihkeles biehkie darjoste saemiengïelesne lea jis maanan/maanaj åelieh dam vaejtieh. Gosse jeatjah pedagogihke darjoe, tjïelte edtja tjohtjedh ihke maanam faaledh, juktie åelieh dam vaejtieh, sijjem darjosne gusnie abpe jallh vihkeles biehkie darjosne saemiengïelesne lea. Kraapohken tjïelte saemienprofileereme aarhskuvledarjoem aarhskuvlegoevtesisnie Björnen darjohten jïh Båargesisnie pedagogihke hoksesne Rävlyan darjohten.

Länk till sidan på svenska.

Länk till sida om samisk förskoleverksamhet.

 

Uppdaterad den 21 april 2021

Förskola

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Gunilla Bohm-Mikaelsson
Telefon: 0942 - 141 13
gunilla.bohm-mikaelsson@dorotea.se

Samordnare Smulan
Ingrid Eriksson
Telefon: 0942 - 141 15
ingrid.eriksson@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se