Lyssna Insia

Studiehjälp

Studiehjälp får du till och med vårterminen det år du fyller 20 år

Studiehjälpen består av fyra olika typer av bidrag

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg
  • Resor

Du kan få studiehjälp för gymnasiestudier om du studerar på heltid

Det år du fyller 20 år får du studiehjälp under det första kalenderhalvåret. Från och med andra halvåret ska du söka studiestöd, detta gör du hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Det är viktigt att du anmäler förändringar som påverkar studiehjälpen, exempelvis studieavbrott, förlust av studiebidrag, studietakten minskas från heltid, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör. Om du underlåter att anmäla förändring, kan det leda till förlust av studiehjälpen och eventuell återbetalning.

Uppdaterad den 14 juni 2018

Mer information

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se