Lyssna Insia

Inackorderingstillägg

Stöd till inackordering regleras av skollagen, 15 kap, 32 § för gymnasieskola med offentlig huvudman, för fristående gymnasieskola av Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Inackorderingstillägg ansöks hos hemkommunen senast den 10 augusti om du studerar vid en kommunal gymnasieskola, inom samverkansområdena.

I beloppet ingår ersättning för resor till och från hemorten vid veckoslutet. Bidraget utgår fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Vid förändring som påverkar inackorderingstillägget, exempelvis studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör, anmäl detta till skolexpeditionen i hemkommunen, 0942 – 141 00 eller kun@dorotea.se

Länk till e-tjänster och blanketter

Om du läser vid en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du vända dig till CSN.

Läs mer om Inackorderingstillägg på csn.se

För att få kommunalt inackorderingstillägg gäller nedanstående villkor:

  • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun.
  • Inskriven i en kommunal gymnasieskola.
  • Ej ansökt och blivit beviljad terminsbiljett.
  • Inackorderingstillägg beviljas för inackordering i Dorotea för elev som inte bor i anslutning till linje för dagliga resor mellan hemmet och Vilhelmina alternativ Strömsund. Från inackorderingstillägget kommer då kostnad att dras för busskort enligt den taxa kommunen betalar till Länstrafiken.
  • Inackorderingstillägg beviljas för inackordering på studieorten, inom samverkansområde Västerbotten samt Jämtlands gymnasieförbund. (Eventuellt busskort till och från skolan bekostas av elev.)
  • Inackorderingstillägget lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet (47 400 för år 2019)
  • Inackorderingstillägget för läsåret 2019/20 blir 1580 kronor
  • Bidraget betalas ut för fyra månader under höstterminen och för fem månader under vårterminen.
  • Inackorderingstillägg utbetalas sista bankdagen i månaden under månaderna september t o m maj.
Uppdaterad den 8 maj 2019

Mer information

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se