Lyssna

Resor

Hjälp till resor består av två olika typer; dagliga resor och resetillägg.

Dagliga resor

Om du har möjlighet att dagpendla till Vilhelmina alternativt Strömsund, ansöker du om ett busskort hos hemkommunen senast den 10 augusti. Ansökningsblankett hittar du bland våra e-tjänster och blanketter.

Länk till e-tjänster och blanketter

Tänk på följande

  • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun.
  • Elever som dagspendlar till Vilhelmina hämtar busskort på expeditionen på Malgomajskolan, efter att Länstrafiken utfärdat busskortet.
  • Elever som dagspendlar till Strömsund får busskortet hemsänt, efter att Länstrafiken utfärdat busskortet.
  • Elever i årskurs 2 och 3 ska använda samma kort som föregående år, men en ny ansökan måste göras varje läsår.
  • Om du byter skola, bosätter dig på studieorten eller avbryter studierna, ska du snarast anmäla detta till skolexpeditionen i hemkommunen, 0942 – 141 00 eller via e-post till kun@dorotea.se
  • Om du förstör eller förlorar ditt busskort, ska du anmäla det till till skolexpeditionen i hemkommunen, 0942 – 141 00 eller via e-post till kun@dorotea.se
  • För borttappat/trasigt busskort tas en administrativ avgift, 100 kr


Resetillägg

Om du som tidigare kan åka med den ordinarie skolskjutsen på morgonen och därefter med buss till gymnasieskolan, men måste ordna med skjuts hem på kvällen har du rätt till resetillägg. Behöver du ordna med egen skjuts till och från Dorotea, för att därefter åka med ordinarie skolskjuts är du också berättigad till resetillägg.

Ansökan görs i samband med ansökan om skolkort senast den 10 augusti.

Tänk på följande

  • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun.
  • Resetillägg betalas terminvis i efterskott, i december och i juni.
  • Vid förändring som till exempel att du bosätter dig på studieorten eller avbryter studierna anmäler du detta till skolexpeditionen i hemkommunen, 0942 – 141 00 eller mailto:kun@dorotea.se

Resetillägget baseras på Länstrafikens prislista. Beloppet för periodkort 0-7 km multipliceras med antal månader för respektive termin, dividerat med 2 för den som enbart ordnar egen skjuts på kvällen.

Länk till e-tjänster och blanketter

Uppdaterad den 14 juni 2018

Mer information

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se