Lyssna

Resor

Hjälp till resor består av tre olika typer; dagliga resor, resetillägg och dagliga resor på studieorten.

Dagliga resor

Om du har möjlighet att dagpendla till Vilhelmina eller Strömsund ansöker du om ett terminskort hos hemkommunen senast den 10 augusti. Ansökningsblankett hittar du bland våra e-tjänster och blanketter.

Länk till e-tjänster och blanketter

Tänk på följande

 • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun.
 • Elever som dagspendlar till Vilhelmina hämtar busskort på expeditionen på Malgomajskolan, efter att Länstrafiken utfärdat busskortet.
 • Elever som dagspendlar till Strömsund får busskortet hemsänt, efter att Länstrafiken utfärdat busskortet.
 • Elever i årskurs 2 och 3 kan använda samma kort som föregående år, men en ny ansökan måste göras varje läsår.
 • Vid förändring som till exempel att du bosätter dig på studieorten eller avbryter studierna anmäler du detta till Matilda Markusson.
 • Förlorar du busskortet anmäler du detta till Matilda Markusson.

Resetillägg

Om du som tidigare kan åka med den ordinarie skolskjuts på morgonen och därefter med buss till gymnasieskolan, men måste ordna med skjuts hem på kvällen har du rätt till resetillägg. Behöver du ordna med egen skjuts till och från Dorotea, för att därefter åka med ordinarie skolskjuts är du också berättigad till resetillägg.
Ansökan görs i samband med ansökan om terminskort senast den 10 augusti.

Tänk på följande

 • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun.
 • Resetillägg betalas terminvis i efterskott, i december och i juni.
 • Vid förändring som till exempel att du bosätter dig på studieorten eller avbryter studierna anmäler du detta till Matilda Markusson.

Resetillägget baseras på Länstrafikens prislista. Beloppet för periodkort 0-7 km multipliceras med antal månader för respektive termin, div med 2 för den som enbart ordnar egen skjuts på kvällen.

Dagliga resor på studieorten

Om avståndet mellan inackorderingsadress och skola är minst sex km har du rätt att söka busskort för dagliga resor på studieorten. Din gymnasieskola ordnar vanligtvis busskort och fakturerar därefter Dorotea kommun.

Tänk på följande

 • Du ska vara folkbokförd i Dorotea kommun
 • Meddela Matilda Markusson om du ansökt om busskort
 • Anmäl ändringar till Matilda Markusson som påverkar rätten till busskort på studieorten.
Uppdaterad den 12 oktober 2017

Mer information

CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Läs mer på csn.se

Kommunala aktivitetsansvaret

Dorotea kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullgjort utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller mosvarande utbildning.

Det innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella insatser. Med andra ord får du hjälp med att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Ta gärna kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se