Lyssna Insia

Projekt

Dorotea Lärcentrum  deltar i ett flertal projekt.

SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen sysselsättning. Projektet bedrivs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Projektägare är Region Västerbotten. Projektet kommer att utgå från ett antal så kallade jobbspår, vilka har identifierats och utformats av kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen och är baserade på det kompetensbehov som finns i respektive kommun. Jobbspåren är ett sätt att kombinera språkutbildning med kortare yrkesutbildning tillsammans med praktik hos potentiella arbetsgivare.

För mer information angående projektet, kontakta Peter Ahlqvist, Lärcentrum.

Natur för alla

"Natur för alla" är ett LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som riktar sig till nyanlända i Dorotea kommun. Syftet med LONA är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur.

Att kunna behålla och erbjuda våra nyanlända kommunmedborgare alternativ som gör att de själva väljer att stanna på orten är viktigt. Vi vill genom skogsrelaterade aktiviteter öka självsäkerheten och visa möjligheterna till en berikad fritid.

Förutom att starta upp en skolskog i Dorotea för målgruppen nyanlända så vill vi även bjuda in lokala föreningar, företag och naturbruksskolor som har stor kunskap inom ämnen som rör skog och friluftsliv. Detta för att planera aktiviteter som rör exempelvis klädsel, fiske, skidåkning, hästar och naturnära turism som kan vara helt främmande för målgruppen. Skolskogen ska vara den naturliga samlingsplatsen för projektet men det ska även finnas utrymme att göra studiebesök i och utanför kommunen.

Läs mer om projektet här


Skogen som integrationsarena

Målet med projektet är att män och kvinnor med en annan etniskt bakgrund än svensk ska få kunskap om skogen och skogsrelaterade aktiviteter och därmed en ökad förståelse för skogen och dess betydelse för det svenska samhället.

Ett lika viktigt mål är att skapa förutsättningar så att det svenska samhället med dess mångfald av medborgare avspeglas i de skogliga utbildningarna. Kunskap om skogen och dess värden för samhället och individen ökar möjligheterna för nyanlända, främst i landsbygdssamhället och skogskommunerna att interagera med ortsbefolkningen och delta lokalt och regionalt i skogliga aktiviteter och beslutsprocesser.

Läs mer om projektet här


Stärkt Attraktiv Mottagning, SAM 

SAM är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och drivs av Akademi Norr. Deltagande kommuner är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Norsjö och Storumans kommuner. Projektet har som mål att skapa en tydlighet i mottagandet och integrationen av nyanlända som gynnar både de som arbetar i mottagningskedjan, målgruppen, samhället och det lokala näringslivet. Projektet jobbar dels med organisationsutveckling för att stärka det interna arbetet i kommunerna, och dels med kompetensutveckling av de människor som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete eller genom ett ideellt engagemang.

Delmål:

  • Skapa kunskaper om, och förståelse för de olika verksamheterna involverade i mottagningskedjan.
  • Skapa ett politiskt engagemang och delaktighet.
  • Utveckla/revidera planer/strategier för integrationsarbete.
  • Skapa kunskaper om kartläggning och analys av en verksamhet ur jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

    Läs mer om projektet här
Uppdaterad den 1 mars 2019

Projektledare

Lärcentrum
Peter Ahlqvist
Mobil: 072 - 740 23 83
peter.ahlqvist@dorotea.se

Besöksadress:
Parkvägen 1
917 31 Dorotea