Lyssna Insia

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidraget avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och underhåll av egen eller hyrd fastighet/anläggning inom Dorotea kommun.

Allmän information

  • Årsmöte samt minst två styrelsesammanträden skall ha hållits under föregående verksamhetsår.
  • Protokollsbeslut på åtgärden skall finnas och inlämnas. Beskrivning, där det klart framgår åtgärdens omfattning/innehåll och finansiering, skall medfölja ansökan.
  • Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra anläggning om den inte är upptagen av den egna föreningens verksamhet, eller att det i övrigt bedöms som olämpligt.
  • Bidraget kan ej sökas av förening, som på annat sätt genom kommunens budget, erhåller ekonomiskt bidrag för täckande av drift- respektive hyreskostnad.
  • Beviljat bidrag utbetalas kommande budgetår mot uppvisande av verifikat.

Bidrag utgår enligt nedanstående maxbelopp, dock högst upp till verifierade kostnader.

Bidragsberättigad anläggning

Anläggning Maxbidrag
Elljusspår (fast bidrag på 5000kr/spår och år och därtill 400kr för påbörjad 500m) 8 000kr
Skidspår 1 000kr
Isbanor 1 000kr
Badplatser, skötselbidrag 1 500kr
Badplatser, underhåll 3 000kr
Skjutbanor 1 500kr
Bollplaner, grus 1 000kr
Bollplaner, gräs 3 000kr
Tennisbanor, asfalt 500kr
Tennisbanor, stybbunderlag 2 000kr
Motoranläggningar, banor och hur, besiktade/godkända 4 000kr
Små slalombackar, besiktade/godkända 1 000kr

Ansökan

Bidraget söks på fastställd blankett om lokal- och anläggningsbidrag. Ansökan skall vara Medborgarhuset tillhanda senast 31 mars.

Blankett finns att hämta på Medborgarhuset, alternativt här.

Uppdaterad den 29 januari 2020

Länk till E-tjänster och blanketter

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se