Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, byta badkaret till en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Vad är bostadsanpassning?

Syftet med lagen om bidrag till bostadsanpassning, är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan med hyres- eller bostadsrätt.

Till vad beviljas bidrag?

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner innebär sådant som man normalt inte tar med sig vid eventuell flyttning. I vissa särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionsnedsattes behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Bidrag kan även lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

Exempel på anpassningsåtgärder:

  • ändring av badrum, installation av duschplats
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • ramper
  • hårdgörning av gångväg


Hur söker jag bostadsanpassningsbidrag?

Kontakta arbetsterapeuten som finns på kommunen. Ett hembesök görs för att se hur det fungerar i bostaden. Kanske räcker det med ett hjälpmedel för att det ska fungera bra i bostaden. Räcker det inte att anpassa med hjälpmedel skriver terapeuten intyg. Ansökan samt intyg, som styrker behovet av åtgärd, från arbetsterapeut eller läkare, ska bifogas.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Energi- och klimatrådgivare
Jamal Mouneimne
Telefon: 0933 - 141 39
Telefontid: mån, tis, tor 13:00 - 14:00
jamal.mouneimne@vindeln.se

Kontakt Arbetsterapeut

Arbetsterapeut
Telefon: 0942-141 84, 0942-140 04