Brandskydd, sotning

Räddningstjänsten i Dorotea har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

Vem har ansvar?

Fastighetsägaren och/eller nyttjanderättshavaren har det grundläggande ansvaret för sitt eget brandskydd. Dom ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak.
 
Vi ska ha tillträde till alla utrymmen där skorsten passerar.
 
Kontroll av hela eldstaden samt rökkanaler invändigt sker med hjälp av kamerautrustning och en mera omfattande okulär besiktning.
 
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Värmepannor  Intervall 
Fastbränsleeldad panna (ved)   3 år 
Oljeeldad panna, pelletspannor   6 år
Köksspisar och lokaleldstäder   3 år
Primär värmekälla för uppvärmning/matlagdning   3 år
Sekundär värmekälla (trivseleldning)   6 år
Eldstad belägen i fritidshus   6 år
Imkanaler i restaurang och storkök   2 år
Uppdaterad den 14 november 2022,

Räddningstjänsten

Räddningschef
Jonas Hahlin
Telefon: 0950-162 06
jonas.hahlin@dorotea.se

Brandinspektör
Dan Danielsson
Telefon: 0942-141 64
dan.danielsson@dorotea.se