Aarhskuvle - Förskola

Dorotea kommun blev samisk förvaltningskommun den 1 januari 2012. Det innebär bland annat att samiska barn har rätt till förskoleverksamhet helt eller en väsentlig del på samiska enligt Lagen om Nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724.

Dorotea kommun ska erbjuda plats i förskoleverksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska om barnets/barnens vårdnadshavare begär det. I kommunen bedrivs det samiskprofilerad förskoleverksamhet i Dorotea på förskoleavdelningen Björnen och i Borgafjäll på pedagogiska omsorgen Rävlyan.

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

SFS 2009:724, 17 § Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800).

Skollagen 8 kap. Förskola på nationella minoritetsspråk
12a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket.

Skollagen 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet
5a § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan verksamhet som avses i 2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker om sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3 § ska kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda hela eller en väsentlig del av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska.

Skollagen 8 kap. Modersmål
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Länk till sidan på sydsamiska.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se

Förskola

Rektor förskola
Sara Mårtensson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.martensson@dorotea.se

Samordnare Nyckelpigan
Telefon: 0942 - 141 13

Samordnare Smulan
Telefon: 0942 - 141 15
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se