Modersmål

Flerspråkiga barn inom förskolan, förskoleklass och skolan ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Att läsa sitt modersmål är viktigt för barnets/elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet och sin identitet.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar, förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Vem får läsa modersmål?
En elev har rätt till modersmålsundervisning om

  • en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket och har en rimlig förutsättning att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket.

Mål och kursplan för modersmål på www.skolverket.se

Minoritetsspråken
Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande. Det gäller undervisning om minoriteternas språk, kultur, religion och historia, men framförallt undervisning i minoritetsspråken.
Elever som tillhör de nationella minoriteterna samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer har utökad rätt till undervisning i sitt modersmål. Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk - samiska, meänkieli, finska, jiddisch eller romani chib - ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål.

Det räcker med att en elev ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken, för att huvudman ska ha skyldighet att anordna sådan i verksamheten.

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller anordnas som undervisning utanför garanterad undervisningstid.

Elever som läser enligt kursplanen modersmål som nationellt minoritetsspråk kan läsa ämnet som första­ eller andraspråk.

Länk till sida om samiska som modersmål.

Integrerad samisk undervisning i grundskolan
Enligt skolförordningen 2011:185 får en huvudman för grundskola anordna samisk undervisning för samiska elever i sin grundskola, om huvudmannen och Sameskolstyrelsen ingår avtal om det. Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utöver den undervisning som anordnas som modersmålsundervisning i samiska (§13).

Utbildningen för de samiska eleverna ska integreras med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Den samiska undervisningen får förläggas till tid utanför den garanterade undervisningstiden (§14).

Modersmålsstöd i förskolan
Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Varje förskola är ansvarig för att arbeta med modersmålsstödet som ett av målen i läroplanen för förskolan. Stödet handlar om att visa intresse för barnens modersmål, att uppmuntra att modersmålet talas i hemmet och att få barnet att bli nyfiket och positivt inställt till flerspråkighet.
Förskolepersonalen avgör om behov av språkstöd föreligger för ett eller flera barn. Ansökan skickas till elevens skola.

I förvaltningskommunerna för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller västentlig del på minoritetsspråk. Dorotea kommun är en samisk förvaltningskommun sedan 1 januari 2012. Dorotea kommun ska erbjuda plats i förskoleverksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska om barnets/barnens vårdnadshavare begär det.

Länk till sida om samisk förskoleverksamhet.

Modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan
Modersmålsundervisning är ett eget ämne med en egen kursplan i grund- och gymnasieskolan. Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

I årskurserna 6-9 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen utgår från nationellt satta mål och kunskapskrav som finns i modersmålets kursplan.

I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser. Kurserna är:

  • Modersmål 1- 100 poäng
  • Modersmål 2 - 100 poäng
  • Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng

För att börja läsa första kursen Modersmål 1 behöver eleven ha ett betyg i ämnet modersmål från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Detta prövas av modersmålslärarna. De övriga kurserna bygger på kursen modersmål 1. Till varje kurs finns kunskapskrav för betyg.

Studiehandledning
Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk.

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis och ges så länge elever behöver det.

Anmälan till modersmålsundervisning
Grundskola: Anmälan/uppsägning lämnas till elevens skola. Ansökningsblankett finns här nedanför, men också på skolornas expeditioner.

Ansökan om modersmålsundervisning

Gymnasieskolan: Anmälan till kurserna görs och godkänns vid läsårsstart på respektive gymnasieskolas expedition.

Vem kan få studiehandledning?
Studiehandledning ges till nyanlända elever och till de elever som inte full ut kan följa den ordinarie undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.
Studiehandledning syftar till att stödja ämnesundervisningen via det språk eleven talar eller det språk som eleven tidigare haft som skolspråk.

Rektor i samråd med mentor avgör omfattningen av handledningen i ett eller flera ämnen. Studiehandledning kan beställas terminsvis av skolan hos kultur och utbildningsnämnden och ges så länge elever behöver det.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Sara Sjölund Bång
Telefon: 0942 - 141 02
sara.sjolund.bang@dorotea.se

Rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Nicklas Nilsson
0942-141 01
nicklas.nilsson@dorotea.se

Biträdande rektor Grundskola F-9 samt Risbäcks fjällskola
Tomas Forslund
0942-140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Sara Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
sara.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare grundskola
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Camilla Nordin
Telefon: 0942 - 141 00
camilla.nordin@dorotea.se
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Sara Norlin
Telefon: 0942 - 141 91
sara.norlin@dorotea.se

Verksamhetsutvecklare
Peter Ahlqvist
Telefon: 0942 - 141 95
peter.ahlqvist@dorotea.se

Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning
Anna-Karin Dahlström
Telefon: 0942-141 28
anna-karin.dahlstrom@dorotea.se

______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se