Saemien ikteraerie - Samiskt samråd

Samråden bör ske på ett ordnat och regelbundet sätt. Minoriteterna ska ges verkligt inflytande över frågor som berör dem. Till exempel användande av ekonomiska resurser avsatta för minoritetspolitiska åtgärder, särskilt viktigt att diskutera är frågor som rör bland annat förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och annan kulturverksamhet.

Den samiska samrådsgruppen består i dagsläget av 8 personer från den samiska befolkningen inom kommunen. Samisk samordnare och dennes chef sitter med som kommunens tjänstemän, samordnaren är sammankallande.

Samrådsgruppen ska vara delaktig i de beslut som berör och påverkar samerna inom kommunen, verka som en referensgrupp vad gäller fördelning av kommuns del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråk.

Samrådsgruppen har cirka 4-6 möten per/år.

Länk till sidan på sydsamiska.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Saemien reeremedajve - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se