Tjïelte jih politihke

Kraapohken tjïelte lea akte dejstie åarjemes tjïeltijste Viesterbetnien leenesne jïh valkedhokse Lapplaanten dajvese – goh Lapplaanten Åarjel valkedhokse!

Kraapohkisnie datne maahtah unnemes mejnie stööremes ektiedidh!

Dïhte unnemes datne Kraapohken tjïeltesne gaavnh gusnie medtie 2 500 årrojh lea jïh gusnie gietskievoete gaajhkide. Stööremes lea tjïelten stoerre dajve. Mijjen eatneme jïh gietskievoetem vaeride jïh gaajhkide dååjrehtimmide jïh akte ræjhkoes ålkoejieleme buerie nuepiejgujmie vijremasse, göölemasse, goebpere- jïh muerjietjööngkemasse jnv. Sjïere Kraapohkasse lea staaten otnjegi siebriedahke-eadtjalgehtemem jïh mijjen buerie jielemeklimaate gusnie gellieh nyjsenæjjah jïh gaarmanæjjah jïjtsh darjemes sijjieh utnieh.

Kraapohken tjïelte akten saemien reeremedajve jïh gællesje akten åerjelsaemien gïele-/voerngesdajvesne.
Saemien nomme lea Kraapohken tjïelte. Kraapohke saemien sijjienomme Dorotease. Dïhte hijven sjeahta guktie saemieh sijjiem goerkelieh.

Seamma saahth jis datne gåetieluhpiem ohtsedh, joe tjïeltesne årroeminie jallh kaanne industrijesavkam ohtsedh datne maahtah tjïeltese jårredh ihke gyhtjelassh gihtjedh jïh raeriestæmman.

 

Länk till sidan på svenska

Uppdaterad den 14 november 2022,