Våld och hot

Våld i nära relation drabbar kvinnor, män, transpersoner och icke-binära i alla åldrar. Barn som upplever våld i närstående vuxnas relationer betraktas enligt lagen som offer för brott. Socialtjänsten i Dorotea kommun erbjuder olika former av hjälp och stöd till dig som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp. Även till dig som har utsatt, har tankar om att utsätta eller utsätter andra för våld.

        Om panikknappen

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Du kan söka stöd från kommunen om du till exempel känner igen dig i något av följande:

  • Känner du dig rädd och hotad?
  • Har du blivit slagen?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?
  • Har du själv utövat våld mot någon, eller haft tankar på att göra det?
  • Har du sett någon som blivit utsatt för våld?

För dig som är barn eller ungdom

På sidan Akut hjälp till barn och unga finns mer information, telefonnummer och webbplatser där du kan få hjälp.

Länk till akut hjälp till barn och unga

För dig som är vuxen

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från Socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild person och det kan exempelvis handla om rådgivning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocess och med myndigheter eller stöd i föräldrarollen. Om du har barn, kan även de få möjlighet till samtal för att bearbeta svåra upplevelser. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

Om du eller någon närstående till dig är i behov av hjälp, vänd er till Individ- och Familjeomsorgens reception.

Socialjour under kvällar och helger nås via 112

Om du är i behov av akut hjälp, ring 112

På sidan Akut hjälp har vi samlat fler telefonnummer och webbplatser där du kan få hjälp.

Länk till information om akut hjälp

Skyddat boende

I en akut situation kan du som våldsutsatt och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att fly från våld och hot. Kommunens socialtjänst hjälper dig att förmedla kontakten med skyddade boenden.

Du kan också kontakta Individ- och familjeomsorgen som kan bevilja skyddat boende som ett bistånd samt stå för kostnaden om du saknar egna pengar.

Ekonomiskt bistånd

I samband med ett uppbrott på grund av våld kan du behöva ekonomiskt bistånd för att klara ditt och dina eventuella barns uppehälle. Det kan vara behov av hjälp i det akuta skedet till skyddat boende, mat och andra nödvändiga varor, samt långsiktigt för att reda upp den ekonomiska situationen. Kontakta individ- och familjeomsorgen.

Länk till information om socialbidrag och ekonomiskt bistånd

Polisanmälan och skyddsåtgärder

Socialtjänsten får inte, med undantag för särskilt allvarliga brott, göra en polisanmälan om du som är våldsutsatt inte samtycker till det. Däremot kan vi hjälpa dig med information om hur en anmälan går till och vilka möjligheter det finns att få skydd. Skyddsåtgärder som besöksförbud och trygghetslarm ansöker du om hos polis och åklagare.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt som får brytas om den som ärendet berör samtycker till det. Sekretessen kan även brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till ett fängelsestraff på minst ett år.

Uppdaterad den 14 november 2022,

Vård- och Stödverksamheter

Verksamhetschef vård och stöd
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Lisa Lundgren
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 75
Fax: 0942 - 141 26

Socialsekreterare
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
E-post: social.omsorg@dorotea.se 
Fax: 0942 - 141 26

____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

LSS 
Enhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Enhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Enhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Enhetschef 
Telefon: 0942-141 56

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47
Fax: 0942 - 100 11

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
Fax: 0942 - 100 13
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist
Telefon: 0942 140 10

E-post: greger.lindqvist@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson

E-post: goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist

E-post: marie-louise.ahlqvist@dorotea.se