Kommunens organisation

Dorotea kommun styrs av kommunfullmäktige som är den högsta beslutande instansen. Ledamöterna i kommunfullmäktige är folkvalda. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar, enheter och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning eller enhet, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Från och med 1 januari 2019 har Dorotea kommun ny politisk organisation. Kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden är då avvecklade. Alla verksamheter som tidigare tillhört dessa två nämnders ansvarsområden lyder nu under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är tillika socialnämnd.
Socialnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter avseende stöd till äldre och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och för den kommunala hälso- och sjukvården.

Från kultur- och utbildningsnämnden övertar kommunstyrelsen ansvaret förskoleverksamheten, grundskolan och särskolan. De ansvarar även för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter, genom att erbjuda lämpliga lokaler och anläggningar.

Dorotea kommuns politiska organisation från och med 2019

Bild på Dorotea kommuns politiska organisation

 

 

Uppdaterad den 14 november 2022,

Dorotea kommun

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Greger Lindqvist, S
Telefon: 0942 - 140 10

Kommunalråd och kommunstyrelsens
vice ordförande
Nicke Grahn, L
Telefon: 0942 - 141 63

Vård- och stödutskottets ordförande
Göran Gunnarsson, L
goran.gunnarsson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Marie-Louise Ahlqvist, S 
marie-louise.ahlqvist@dorotea.se

Kommunchef
Olli Joenväärä
Telefon: 0942 - 140 11

Postadress:
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress:
Storgatan 42

Växel: 0942 - 140 00
E-post: info@dorotea.se