Revisorer

Kommunrevisorerna ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin. De är därför en del av den demokratiska kontrollen.

Kommunrevisorerna granskar att kommunstyrelsen och kommunens nämnder själva tar ansvar för att kontrollera sin verksamhet tillräckligt (intern kontroll).

Det är kommunfullmäktige som utser revisorerna. De utser även lekmannarevisorer som ska granska de kommunala bolagen. Lekmannarevisorerna är ett komplement till yrkesrevisorerna och de granskar att bolagets verksamhet sköts på ett bra och effektivt sätt samt har en tillräcklig intern kontroll.

Bidrar till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag, nämligen att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed. För lekmannarevisionen i aktiebolagen gäller främst aktiebolagslagen.

Revisorernas granskning ska vara politiskt oberoende

Revisorerna i kommunrevisionen får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen. Varje revisor är självständig med rätt att agera och uttala sig. En enskild revisor kan inte röstas ner. Det finns fem revisorer i Dorotea kommuns kommunrevision.  


2023 - bokslutsåret 2026
Patrik Edblom, oberoende, ordförande
Kenneth Holmqvist, S, vice ordförande
Margot Gustavsson, oberoende
Barbro Nordlander Andersson, oberoende
Martin Jönsson, oberoende 

Uppdaterad den 31 oktober 2023,

Ledningskansliet

Kanslichef
Magdalena Eliasson
Telefon: 0942 - 140 12
magdalena.eliasson@dorotea.se

Administratör
Åsa Nilsson
Telefon: 0942 - 140 13
asa.nilsson@dorotea.se

Fax: 0942 - 140 01

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka
Telefovne/Telefon: 0942 - 141 71
E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se