Frågor och svar

Vilka regler gäller för dagliga resor till och från gymnasiet?

Din kortaste väg till skolan från folkbokföringsadressen ska vara minst 6 kilometer. För gymnasiesärskolelever gäller minst 5 kilometer.

Läs mer om reglerna för skolskjuts

Vem får läsa på Vuxenutbildningen?

Det får du göra om

  • du är folkbokförd i Dorotea kommun
    Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Dorotea genom den.

  • du fyller 20 år senast 2:a kalenderhalvåret det år du söker eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis)

  • du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Vad är yrkeshögskolepoäng?

Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningarnas längd. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier och så vidare.

Vad menas med pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är det nya begreppet för dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna arbetar i sina egna hem med liten barngrupp men de har också tillgång till samlingslokaler där barnen kan leka i större grupper.

Läs mer pedagogisk omsorg

Vad innebär allmän förskola?

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har han/hon rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka och 525 timmar på ett år. Det betyder att den allmänna förskolan följer skolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov och kompetensutvecklingsdagar/studiedagar.  

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och kräver inte något omsorgsbehov. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Den som väljer pedagogisk omsorg har rätt till avgiftsfri placering från och med hösten det år barnet fyller 3 år och under 15 timmar per vecka.

Vad gör jag om jag tappat mitt busskort?

Om kortet tappas bort kan det spärras och eleven får ett nytt kort. Nytt kort beställes hos skolskjutshandläggare eller gör en anmälan om förlorat busskort. I väntan på nya busskortet får eleven ett tillfälligt intyg, detta skickas hem av skolskjutshandläggaren. 

Läs mer om busskort

Vad gör jag om busskortet går sönder eller är defekt?

Defekt busskort lämnas på rektorsexpeditionen där du får ett lånekort som används fram till ditt nya busskort kommit.

När får jag erbjudande om plats i förskola efter ansökan?

När det finns en ledig plats i den verksamhet du önskat får du ett placeringserbjudande. Detta vill vi att du svarar på oavsett om du vill ha platsen eller inte.

Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förut­sättning att vårdnadshavare tackar ja till platsen.

Läs mer om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg.

När börjar och slutar terminerna för läsåret? När är det höstlov, sportlov, påsklov och lovdagar?

Här kan du läsa mer om läsårstider:

Allt om terminer, lov och ledigheter.

Mitt barn har råkat ut för kroppsskada. Har kommunen försäkring som jag ska anmäla det till?

Dorotea kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Dorotea kommuns verksamheter. Anmälan görs till Protector.

Läs mer om försäkringar.

Kostar det något att studera på Vuxenutbildningen?

Du betalar själv för kurslitteratur och övrigt studiematerial.

Undervisningen är kostnadsfri.

Jag behöver hjälp med vilka kurser jag ska läsa inom Vuxenutbildningen. Vem kontaktar jag?

Kontakta studievägledaren på Lärcentrum. Där får du information om vilka kurser du behöver för att nå ditt mål och upprätta en studieplan.

Läs mer om studievägledning

Kan jag få studiemedel när jag studerar inom vuxenutbildningen?

Om du läser kurser på grundskole- och gymnasienivå kan du ansöka om studiemedel på CSN:s hemsida.

Länk till www.csn.se.

Om du behöver hjälp med ansökan om studiemedel är du välkommen att oss på Lärcentrum så hjälper vi dig.

Lärcentrums personal

Hur mycket behöver jag läsa för att det ska räknas som heltidsstudier?

Studieomfattningen beror på hur många poäng du läser och under hur många veckor. För att få studiemedel för heltidsstudier ska du läsa 20 poäng per vecka.

  • 15 poäng per vecka räknas som studier på 75%.
  • 10 poäng per vecka räknas som studier på 50%

Exempel: 400 poäng motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Vad gör jag om jag blir sjuk när jag studerar?

Om du är sjuk mer än en vecka och har studiemedel ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan och lämna läkarintyg. Det är viktig att du anmäler till Försäkringskassan för att du ska få behålla ditt studiemedel. Det kan också innebära att kravet om studieresultat minskar. Meddela även studievägledaren hur lång din sjukperiod blir eftersom det påverkar din studieplan.

Vad gör jag om jag har vård av barn när jag studerar vid vuxenutbildningen?

Anmäl vård av barn till CSN, om du har studiemedel

Läs mer om vård av barn på CSN:s hemsida

Kan jag avbryta mina studier inom vuxenutbildningen?

Du kan avbryta dina studier när du vill men om du har studiemedel kan det påverka dina möjligheter att få studiemedel nästa gång du ansöker om detta.

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela dina lärare, vuxenutbildningens expedition och CSN.

Hur får jag mina betyg från vuxenutbildningen?

Efter avslutad kurs registreras ditt betyg. Du bestämmer själv när du vill ha dina betyg utskrivna. Efter påskrift av rektor skickas betyget till dig med post.

Om du läser för att få en gymnasieexamen eller slutbetyg måste du ha kontakt med studievägledaren. När examensbeviset eller slutbetyget är klart kontaktar vi dig.

Kostar det något att ha sitt barn på fritids?

Ja, avgift ska betalas 12 månader per år. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Dorotea kommun tillämpar maxtaxa, läs mer om avgifter på kommunens webbplats.

Läs mer under Avgifter fritidshem.

Kan mitt barn få busskort för resor till och från skolan?

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort. Ansökan måste däremot göras vid val av annan skola än den närmsta kommunala skolan (gäller årskurs F-6), vid växelvis boende, elev som är inskriven på fritidshem på deltid och vid start i förskoleklass.

Uppfyller du kriterierna för stöd till dagliga resor kommer du att få ett busskort som du kvitterar ut på din skola.

Läs mer om skolskjuts till grundskolan

Kan jag välja grundskola?

Eleven anvisas till den skola i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd.

Inackordering i gymnasiet

Du som är elev vid kommunal gymnasieskola kan söka inackorderingstillägg, om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten. Det kan inte kombineras med busskort.

Läs mer om inackordering

Hur söker man ledigt för elev i grundskolan? Hur länge kan en elev vara borta från skolan?

Skolan får lov att bevilja kortare ledighet, högst 10 dagar sammanlagt under läsåret, för enskilda angelägenheter.

Längre ledighet (från 11:e dagen och därutöver) får beviljas endast om det finns synnerliga skäl. Att åka på semester med sin familj är normalt inte synnerliga skäl. Synnerliga skäl ska kunna styrkas med intyg eller liknande om det är möjligt.

Läs mer om ledighet för elever här

Länk till e-tjänster och blanketter

Hur söker jag barnomsorg?

Du ansöker om plats via vår e-tjänst eller på vanlig blankett.

Länk till våra e-tjänster och blanketter

Hur säger man upp sin fritidsplats?

Om platsen inte längre behövs måste den sägas upp via vår e-tjänst eller på vanlig blankett. Upp­­sägnings­tiden är en månad. Under upp­sägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas.

Länk till våra e-tjänster och blanketter

Hur säger jag upp mitt barns förskoleplats?

Du säger upp plats via våra e-tjänster eller på vanlig blankett. Upp­sägnings­tiden är en månad.

Länk till våra e-tjänster och blanketter

Hur når man lärare? Var hittar jag namn, epostadresser, telefonnummer?

Du når lärare enklast via epost: fornamn.efternamn@dorotea.se. Du kan också ringa till skolans expedition. Skolornas telefonnummer och övrig kontaktinformation står på respektive skolas hemsida.

Till grundskolornas hemsidor.

Hur får jag studiebidrag?

Studiebidrag får du om du studerar på heltid, när du läser på gymnasiet, till och med vårterminen det år du fyller 20. Det utbetalas 10 månader om året.

Hur ansöker man om fritids till sitt barn?

Du gör ansökan om plats via vår e-tjänst eller på vanlig blankett.

I ansökan ska anges vilka verksamheter/alternativ som önskas och från vilket datum platsen önskas.

Länk till e-tjänster och blanketter

Grundskola för nyinflyttad

Vid inflytt till Dorotea kommun eller då du önskar att ditt barn ska gå i skola i vår kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun än Dorotea ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst eller på vanlig blankett.

Länk till e-tjänster och blanketter

Får man CSN?

Ja, alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN.

Får jag läsa om kursen?

Ja det får du, om du inte har något betyg i kursen eller om du har ett F. Du får inte läsa om en kurs för att få ett högre betyg om du redan har E eller högre. Är du inte nöjd med ditt betyg har du alltid möjlighet att göra en prövning på hela kursen.

Byta skola

Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en friskola. Grundskolans rektorer strävar efter att tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål, men kan tvingas avslå en ansökan på grund av elevantalet i den önskade årskursen.

Uppdaterad den 1 november 2023