Beslut, insyn och rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet, och denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges grundlag.

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska ske i öppna former i så stor utsträckning som det är möjligt.

Länk till kommunens möten, handlingar och protokoll

Det innebär i praktiken att du som medborgare har rätt att komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga. Som medborgare har du även möjlighet att överklaga de flesta fattade beslut.

Länk till sammanträdestider

Offentlig handling

Att en handling är offentlig betyder att du får läsa handlingen hos myndigheterna. Som medborgare har du oftast rätt att veta vad som händer i kommunen. Du kan alltid höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa.

Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen, ska du snabbt få läsa. Kontakta kommunen via telefon eller e-post för att ta del av handlingar eller vänd dig till respektive förvaltnings registrator. Registratorn arbetar med att hantera kommunens aktuella handlingar.

Länk till regler för sekretess

Länk till regeringskansliets beskrivning om offentlighetsprincipen

Överklaga beslut

Ett beslut får enligt Förvaltningslagen överklagas av den som beslutet angår, om det har gått den enskilde emot och beslutet kan överklagas. Ett sådant beslut kan endast överklagas av den enskilde själv eller av ett ombud med fullmakt.

Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska den som klagar sen ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han/hon begär.

Skrivelsen lämnas/skickas till:

Dorotea kommun
Ansvarig förvaltning eller enhet
917 81 Dorotea

Skrivelsen ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den som är berörd fick del av beslutet.

När skrivelsen kommit in prövas det om den kommit in i rätt tid. En bedömning görs också om förutsättningarna för omprövning av beslutet föreligger.

En ändring av beslutet förutsätter att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. I så fall förfaller överklagandet och beslutet ändras.

I de fall beslutet står fast översänds skrivelsen tillsammans med förvaltningens handlingar till berörd domstol, som är Förvaltningsrätten eller Tingsrätten.

Uppdaterad den 27 september 2023,

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se