Så arbetar Dorotea kommun med barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter speciellt för barn.

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet.

Fyra viktiga huvudprinciper

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Det här innebär barnkonventionen för Dorotea kommun

Alla verksamheter ska beakta barnkonventionen och barns bästa i sitt arbete.

  • Beslut ska fattas med stöd av barnkonventionen
  • Anställda och politiker ska ha grundläggande kunskaper om barnkonventionen
  • Barn och unga ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter och uttrycka sina åsikter

Länk till barnkonventionen

Uppdaterad den 14 november 2022,

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se