Medborgarlöfte 2023 - 2024 Dorotea kommun

Medborgarlöftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Underlaget till medborgarlöftena har tagits fram genom medborgardialoger och medarbetaredialog samt underlag från polisens och kommunens lägesbild.

Medborgarlöfte 2023 - 2024

 • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot tobak- och alkoholanvändning med fokus på ungdomar.
 • Kommunen och polisen ska stärka medborgarnas kunskap kring inbrott och bedrägerier. 
 • Kommunen och polisen ska tillsammans verka för trafiksäker och hänsynsfull skoterkörning i Borgafjäll.
 • Kommunen och polisen ska verka för en trygg trafikmiljö i centrala Dorotea.
 • Polisen ska vara synlig och närvarande i byar genom trafikkontroller. 

 

Samverkansöverenskommelse 2023-2026 mellan Lokalpolisområde Södra Lappland och Dorotea kommun

Inledning
Ett effektivt brottsförebyggande arbetet kräver samverkan och samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Dorotea kommun och polisen i Södra Lappland är överens om att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta för att förebygga brott samt fortsätta bibehålla tryggheten för de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Mål
Målen för samverkan mellan polisen i Södra Lappland och Dorotea kommun är:

 • Förebygga och minska brottsligheten i Dorotea kommun
 • Tryggheten i kommunen ska fortsatt vara hög
 • Fortsätta samt utveckla den samverkansform som idag finns mellan kommun och polis

Strategiska förutsättningar för samverkan

Denna strategiska överenskommelse är baserad på den gemensamma lägesbilden som tagits fram av Dorotea kommun och polisen i Södra Lappland. Utgångspunkten för en fungerande samverkan är att polisen och kommunen enas om en gemensam uppfattning vilka problem som finns lokalt. 

Samverkansmodellen bygger således på:

 • En gemensam lägesbild baserad på underlag från lokala lägesbilder, medborgardialoger, enkäter, statistik och faktaunderlag inhämtat av polisen och Dorotea kommun.
 • Framtagande av medborgarlöfte som bygger på lokala problemområden.

Dorotea kommun och polisen i Södra Lapplands åtagande gällande samverkansavtalet är att:

 • Polisen bidrar med resurser i form av avsatt tid och personal för att upprätthålla samverkansavtalet.
 • Polisen åtar sig att utse en ansvarig samordnare/områdespolis som har till uppgift att svara upp och driva samverkan mot kommunen.
 • Kommunen bidrar med resurser i form av avsatt tid och personal för att upprätthålla samverkansavtalet.
 • Kommunen åtar sig att utse en tjänsteperson som ansvarar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet tillsammans med polis.
 • I kommunen ska det finnas en lokal samverkansgrupp som träffas regelbundet och ansvarar för de brottsförebyggande insatserna. 

 

Uppföljning
Målen för samverkan ska följas upp genom kommunchefen och kommunpolisen alternativt delegerat ansvar för uppföljningen till annan i verksamheterna. Detta med två års mellanrum.

Tidsplan
Överenskommelsen gäller från den 27 februari 2023 till och med den 31 december 2026. Om ny överenskommelse inte tecknas efter utgånget datum förlängs denna överenskommelse tills vidare.

Länk till överenskommelsen i PDF-format

Uppdaterad den 27 februari 2023,

Kontakt ANDT/BRÅ

ANDT/BRÅ Samordnare
Veronica Wahlgren
Telefon: 0942-14067
E-post: veronica.wahlgren@dorotea.se